Abolicja ZUS – ostatni dzwonek na umorzenie składek ZUS.

Dollarphotoclub_73275896

Zgodnie z przepisami ustawy abolicyjnej istnieje możliwość umorzenia składek ZUS, które nie zostały opłacone za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. – dotyczy to składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, a także odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Termin do składania wniosków wkrótce jednak upływa.

Czytaj dalej

Kto poniesie odpowiedzialność za mniejszą emeryturę? – skutki prawne wydania niewłaściwej dokumentacji ubezpieczeniowej przez pracodawcę.

dokumentacja_ZUS_emerytura_odwołanie od decyzji_odszkodowanie

Zgodnie z art. 125 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pracodawcy obowiązani są do: współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia; wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości.

Czytaj dalej

Odprawa również dla zwolnionego za porozumieniem stron? Słów kilka także o wniosku pracownika o rozwiązanie umowy o pracę a prawie do odprawy.

prawo_pracy_porady_porozumienie_odprawa

W niniejszym poście omówię kwestię prawa do odprawy w przypadku zwolnień pracowników dokonywanych wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. zwolnienia indywidualne) dokonywanych na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844), dalej: UZG.

Czytaj dalej