Wcześniejsza emerytura za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym? – ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.

 

zus_praca_w_warunkach_szczególnych_szczecin_radca_prawny_alimenty_adwokat_radca_prawny_szczecin_porady_prawne_szczecin

Podwyższenie emerytury za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym – takim zagadnieniem, które ma znaczenie również dla prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, oraz emerytury pomostowej rozpatrywał Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 4 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy przyjął, że….

Czytaj dalej

Odszkodowanie albo odprawa? – co przysługuje zwalnianemu pracownikowi.

 

adwokat_radca_prawny_porada_prawna_odprawa_odszkodowanie_zwolnienia_grupowe_rozwiązanie_umowy_szczecin_goleniów.
Prawo do odprawy oraz odszkodowania wynika z dwóch odrębnych ustaw.

Odszkodowanie jest obok przywrócenia do pracy roszczeniem, które pracownik może dochodzić w Sądzie Pracy. W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy z dnia 2.08.2019 r. (sygn. akt: IX P 189/19) mój klient uzyskał odszkodowanie w kwocie 11 075,00 zł, w związku z przedmiotową sprawą pojawia się kwestia również prawa do odprawy. Pracownik może bowiem również uzyskać prawo do odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn jego niedotyczących.  Czy mogą przysługiwać obydwa świadczenia, jak prawo do odszkodowania, przywrócenie do pracy wpływa na odprawę – o tym w niniejszym poście…

Czytaj dalej

Jak ciężkie i zawinione działanie uzasadnia dyscyplinarkę dla pracownika?

adwokat_szczecin_radca_prawny_szczecin_zus_porada_prawna_kancelaria_radcy_prawnego_sprawa_sądowa

Podwójnym przywrócenie do pracy dla mojej dwójki klientów zakończyło się postępowanie odwoławcze przed Sądem Okręgowym w Koszalinie z dnia 31 lipca 2019 r. (sygn. akt: IV Pa 46/19) w związku z wyrokiem Sądu zmieniającym wyrok Sądu I instancji w związku ze złożoną apelacją oraz oddalającym apelację strony pozwanej. W sprawie rozpatrywane była między innymi kwestia zasadności dyscyplinarnych rozwiązań umów o pracę z pracownikami. Tryb ten łączy się z zaistnieniem szczególnych okoliczności, które pracodawca winien ocenić przez pryzmat przepisów Kodeksu pracy….

Czytaj dalej

Jaką pracę może nakazać (Ci) pracodawca?

adwokat_szczecin_porad_prawna_radca_prawny_odwołanie_od_wypowiedzenia_ZUS_wypowiedzenie_zmieniające_prawnik_szczecin_kancelaria_radcy_prawnego
Kiedy odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego lub nie zgodzić na powierzenie innych obowiązków?

Pracownik i pracodawca zawierając umowę o pracę określają w niej stanowisko pracy na którym pracownik ma wykonywać pracę. Przedmiotowe ma istotne znaczenie ze względu na kwalifikacje, a także chęć rozwoju pracownika w określonym zakresie, zaś pracodawca z określonych przyczyn leżących po jego stronie może mieć interes w tym by pracownik zaczął wykonywanie innego rodzaju pracy. Jaką więc pracę może nakazać pracodawca?

Czytaj dalej

Kiedy Sąd przywróci pracownika do pracy i jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik w związku z przywróceniem?

adwokat_szczecin_porada_prawna_radca_prawny_szczecin_Prawo_pracy_ZUS_odwołanie_wypowiedzenie_dyscyplinarka_Goleniów_Stargard

Wyrokiem z dnia 16.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Stargardzie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przywrócił moją klientkę do pracy (sygn. akt sprawy: IV P 21/18), istotnymi zagadnieniami w sprawie było – obok niezasadności dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę – kwestia zasadności przywrócenia do pracy, w tym też kontekście pojawia się roszczenie o wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy….

Czytaj dalej

  Co dla przedsiębiorcy– matki zmieni uchwała Sądu Najwyższego?

 

 ZUS_porada_prawna_odwołanie_od_decyzji_zasiłek_macierzyński_uchwała_SN_radca_prawny_szczecin_adwokat_prawo_ubezpieczeń_społecznych_prawo_pracy

Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę dla młodych matek prowadzących działalność gospodarczą dotyczącą zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego. Jakie skutki prawne dla prawa do zasiłku macierzyńskiego raz zasiłku chorobowego wywoła przedmiotowa ustawa? – o tym w niniejszym poście (uchwała SN z dnia z dnia 11 lipca 2019 r., III UZP 2/19).Czytaj dalej

ZUS nie odmówi umorzenia składek z powodu niewielkiego opóźnienia w płatności?

 prawo_pracy_porada_prawna_radca_prawny_szczecin_adwokat_odwołanie_od_wypowiedzenia_ZUS_KRUS

 

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt: III UK 178/18 Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dokonując wykładni przepisów dotyczących umarzania zaległości składkowych ubezpieczonych, która to wykładnia w mojej ocenie może być przydatna również w innych podobnych sprawach dotyczących stosunków obywatela z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o czym w niniejszym poście…

Czytaj dalej

Kto odpowiada za zwolnienie dyscyplinarne przy zmianie pracodawcy?

radca_prawny_szczecin_adwokat_odwołanie_od_rozwiązania_umowy_o_pracę_porada_prawna_prawo_pracy_ZUS

Wyrokiem z dnia 3.07.2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt sprawy: IX P 132/18) zasądził na rzecz mojego klienta odszkodowanie w wysokości trzy miesięcznej pensji. Istotnym zagadnieniem prawnym w sprawie było to, który pracodawca odpowiada za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę…

Czytaj dalej

Czy możesz nie przyjść do pracy z powodu upałów?

prawo_pracy_porada_prawna_radca_prawny_adwokat_szczecin_odwołanie_od_wypowiedzenia_ZUS_alimenty_obniżenie_podwyższenie_Szczecin

Jest gorąco – to truizm, a niniejszy post to nie rozmowa o pogodzie:) Czy prawo pracy posiada jakieś instrumenty umożliwiające odmowę podjęcia pracy z powodu wysokiej temperatury? Tak, lecz wbrew tezom zawartym w artykule na który natknąłem się na rp.pl nie jest to tak prosta kwestia….

Czytaj dalej

Czy ZUS bezzasadnie odmawia zasiłku przedemerytalnego?

 radca_prawny_adwokat_szczecin_zus_prawo_pracy_alimenty_rozwód_porady_prawne_windykacja

Wskutek wniesionego przeze mnie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej mojej klientce prawa do zasiłku przedemerytalnego decyzją z dnia 13.06.2019 r. (sygn. sprawy: SP2056628481/1) ZUS zmienił swoją decyzję i przyznał mojej klientce prawo do wcześniejszej emerytury. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było to czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych musi przypadać….

Czytaj dalej

Kiedy ZUS zakwestionuje Twoją umowę o pracę?

ZUS_odwołanie_od_decyzji_umorzenie_zaległości_skuteczny_prawnik_szczecin_krus_porady_prawne_prawo_pracy

Jakie czynniki ZUS bierze pod uwagę podejmując decyzję o zakwestionowaniu umowy o pracę? Na podstawie obserwacji praktyki działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiotowym zakresie pozwoliłem sobie opisać kilka elementów, które powodują, iż podleganie pod ubezpieczenie społeczne może zostać zakwestionowane…

Czytaj dalej