Emerytury pomostowe oraz prawo do rekompensaty – nowelizacja z 2023 r.

adwokat radca prawny szczecin ZUS odwolanie od decyzji porada prawna skuteczny prawnik rozwod alimenty prawo pracy 1 - Emerytury pomostowe oraz prawo do rekompensaty – nowelizacja z 2023 r.

Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, którą Prezydent podpisał dnia 16 sierpnia 2023 r. wprowadzono szereg zmian, które należy uznać za korzystne jak również w pełni racjonalne, oraz zgodne z interesem ubezpieczonych, jakie zmiany wprowadza więc ustawa?

Nowelizacja wprowadza istotne oraz korzystne dla Ubezpieczonych zmiany zarówno w zakresie prawa do rekompensaty, jak i w zakresie prawa do emerytury pomostowej, o czym w niniejszym wpisie….

Zmiany w zakresie prawa do rekompensaty.

Zgodnie z treścią art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych:

  1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.
  2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

 

oraz skorelowanym z nim

art. 2 ust. 5 ustawy o emeryturach pomostowych:

rekompensata – odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej.

Natomiast po nowelizacji przepisy w/w przyjmą brzmienie:

Art. 21

  1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2009 r. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.
  2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone decyzją prawomocną prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub przepisów odrębnych.

 

Art. 2 ust. 5

5) rekompensata – odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób, które nie mają ustalonego decyzją prawomocną prawa do emerytury pomostowej. “;

 

Zmiana ta ma ogromne praktyczne znaczenie dla wielu osób zarówno tych, które w przyszłości ubiegać się będą o prawo do rekompensaty jak i tych, które w toku postępowania przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, mimo wykazania 15 lat stażu pracy w warunkach szczególnych według stanu do 31 grudnia 2008 r.

W świetle dotychczasowej praktyki orzeczniczej, co spotykało się z niejakim niezrozumieniem ze strony ubezpieczonych żądających prawa do rekompensaty, gdyż spełniali warunek w postaci co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych nadto ani nie pobierali ani nie wnioskowali o prawo do wcześniejszej emerytury, w tym emerytury pomostowej, odwołania takie były oddalane w wypadku, gdy ubezpieczony mimo, iż ze świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury nie korzystał to jednak spełniał przesłanki przyznania do tego prawa.

Innymi słowy ZUS w swych decyzjach odmawiał przyznania prawa do rekompensaty powołując się np. na niewykazanie wykonywania pracy w warunkach szczególnych w wymiarze 15 lat, nieprawidłową dokumentację kadrową (nieprawidłowo wystawione świadectwa pracy), wątpliwości odnośnie tego jaką pracownik pracę wykonywał i czy była to praca w warunkach szczególnych itp.

Ubezpieczony natomiast wykazywał, iż faktycznie przez 15 lat pracę w warunkach szczególnych świadczył po wniesieniu odwołania od negatywnej decyzji ZUS w tym zakresie, w szczególności zaś za pomocą zeznań świadków, jednakże Sąd Ubezpieczeń Społecznych owe odwołanie oddalał wskazując, iż gdyby ubezpieczony złożył wniosek o emeryturę wcześniejszą (w tym emeryturę pomostową) to by taką emeryturę otrzymał, gdyż spełniał do niej warunki – niezależnie od tego, że ubezpieczony z takiego świadczenia faktycznie nie korzystał.

Po nowelizacji ubezpieczony nawet jeśli spełnia przesłanki prawa do wcześniejszej emerytury, lecz nie składał wniosku o jej przyznanie będzie mógł skutecznie domagać się prawa do rekompensaty jeśli wykaże 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych.

Przedmiotowe ma też w ocenie autora niniejszego postu znaczenie dla osób, które uprzednio otrzymały wyrok oddalający odwołanie od decyzji o odmowie prawa do rekompensaty ze wskazaniem powyżej podanej argumentacji. Ubezpieczeni tacy mogą w ocenie autora postu ponowić swój wniosek do ZUS o prawo do rekompensaty po wejściu w życie nowelizacji, następnie zaś w wypadku kwestionowania przez ZUS stażu pracy w warunkach szczególnych skutecznie wykazywać go w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po wniesieniu odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE: ustawa nowelizująca w w/w zakresie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Zmiany w zakresie prawa do emerytury pomostowej.

Zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych w aktualnym brzmieniu:

Prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

 

Ustawa nowelizująca wprowadza zmianę poprzez wyeliminowanie z przepisu przesłanki z pkt 5) powyżej tj. po nowelizacji ubezpieczony pracownik starający się o świadczenie nie musi wykonywać przed dniem 1 stycznia 1999 r. pracy w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

 

Ustawodawca konsekwentnie uchyla ów wymóg również w odniesieniu do szczególnych przepisów dotyczących prawa do emerytury pomostowej z art. od 5 do 11 ustawy o emeryturach pomostowych, a także w odniesieniu do art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych (prawo do emerytur pomostowej osoby, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3).

WAŻNE: ustawa nowelizująca w w/w zakresie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

WAŻNE: zgodnie z treścią ustawy nowelizującej (przepisy przejściowe) do postępowań wszczętych i niezakończonych wydaniem decyzji prawomocnej przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się nowe przepisy wynikające z ustawy nowelizującej

 

Osoby zainteresowane tematyką emerytur pomostowych, prawa do rekompensaty, oraz emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych zachęcam do zapoznania się z innymi moimi postami odnośnie w/w sporządzonych w przeważającej części na podstawie spraw sądowych, które zakończyły się pozytywnym wyrokiem dla moich klientów.

https://prawopracyporady.pl/category/emerytura-pomostowa/

https://prawopracyporady.pl/category/emerytura-z-tytulu-pracy-w-warunkach-szczegolnych/

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).