Prawo do rekompensaty po 1.01.2024 r. (nowelizacja przepisów i ułatwienia).

prawo pracy ZUS rekompensata odwolanie szczecin goleniow swinoujscie Sad Ubezpieczen spolecznych porada prawna rada prawny szczecin adwokat 300x227 - Prawo do rekompensaty po 1.01.2024 r. (nowelizacja przepisów i ułatwienia).

Z dniem 1.01.2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy o prawie do rekompensaty, o czym w poniższym poście…

 

Osoby, które chciałyby od 1.01.2024 r. starać się o dodatkowe świadczenie w postaci rekompensaty (jak również te, które mimo uprzednio zgłoszonego wniosku uzyskały decyzję odmowną ZUS, a nawet oddalający wyrok Sądu) zachęcam do zapoznania się z poniższym postem….

 

Z dniem 1.01.2024 r. zmienia się treść ustawy o emeryturach pomostowych.

W zakresie nowelizacji pisałem już uprzednio w poniższym poście, w szczególności z tym, że pozwolę sobie również w niniejszym poście pokrótce przypomnieć kwestie tyczące się zmian w zakresie prawa do rekompensaty do emerytury.

Nowelizacja w zakresie emerytur pomostowych oraz prawa do rekompensaty (1.01.2024 r.)

 

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu w/w ustawy:

Art. 21
1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.

2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

 

 

Zgodnie ze znowelizowaną treścią przepisu:

Art. 21

  1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2009 r. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.
  2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone decyzją prawomocną prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub przepisów odrębnych.

 

Z powyższego przepisu po jego zmianie wynikają dwa istotne wnioski.

 

Pierwszy – LICZENIE STAŻU PRACY

staż pracy, który brany jest pod uwagę do ustalenia prawa do rekompensaty to nadal staż sprzed dnia 1 stycznia 2009 r. Innymi słowy samo prawo do rekompensaty będzie miało charakter wygasający tj. niewątpliwie nowe osoby z racji posiadanego stażu pracy nie będą nabywać uprawnień do przedmiotowego świadczenia.

Przedmiotowe rzutować może również na chętniejsze korzystanie z ubezpieczonych z prawa do wcześniejszej emerytury, gdyż i tak niezależnie od wypracowywanego stażu pracy nie uzyskaliby dodatkowego świadczenia do emerytury.

 

Druga kwestia – UŁATWIENIE W ZAKRESIE UZYSKANIA ŚWIADCZENIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE

będzie miała wpływ na dotychczasowe orzecznictwo Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które przyjmowały (co obrazuje poniższe orzeczenie), iż:

,,rekompensata, o której mowa w art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych, nie przysługuje osobie, która ex lege nabyła prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, chociażby nie złożyła wniosku o to świadczenie i nie uzyskała prawa do niego potwierdzonego decyzją organu rentowego.” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt III UK 88/17).

Dopiero więc posiadanie prawomocnej decyzji w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury prawomocną decyzją powoduje, iż Ubezpieczony nie uzyska prawa do rekompensaty – ale od 1 stycznia 2024 r.

W konsekwencji jeśli Ubezpieczony uzyskał odmową decyzję ZUS w związku z w/w lub, też Sąd pomimo wykazania posiadania odpowiedniego stażu pracy w warunkach szczególnych oddalił odwołanie Ubezpieczonego w związku z tym, że posiadał on prawo do wcześniejszej emerytury – mimo, iż o świadczenie to nie występował i nie uzyskał w konsekwencji prawomocnej decyzji ZUS przyznającej przedmiotowe świadczenia to od 1 stycznia 2024 r. warto ponownie rozpocząć staranie się o prawo do rekompensaty, w tym łącznie z wniesieniem odwołania od decyzji odmownej ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).