ZUS — świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne jest wypłacane osobom, które z niezależnych od siebie przyczyn utraciły pracę, zanim uzyskały prawo do emerytury. Rozwiązanie ma stanowić dla nich formę wsparcia socjalnego do czasu, kiedy będzie im przysługiwało prawo do świadczenia emerytalnego. Decyzja o wydaniu świadczenia zostaje podjęta przez organ rentowy, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby pobierającej świadczenie. Jednostka jest również odpowiedzialna za wypłatę świadczenia.

Jeśli mają Państwo wątpliwości odnośnie do formalności związanych ze wsparciem socjalnym, warto skorzystać z porad prawnika. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi prawa do emerytury. Normy obowiązujące w Polsce w materii świadczeń są niezwykle zawiłe, dlatego niełatwo się w nich odnaleźć i być w pełni świadomym przysługujących nam praw i obowiązków, a jak wiadomo ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi.

Dla kogo jest przewidziane świadczenie emerytalne?

Osoby, które zbliżają się do końca wieku produkcyjnego, mogą przed osiągnięciem tzw. wieku powszechnego starać się o wcześniejsze świadczenie. Mianem wieku produkcyjnego określa się w przypadku kobiet okres zdolności do pracy, który przypada pomiędzy 18-59 rokiem życia. W przypadku mężczyzn jest to więc od 18 do 64 lat. Z kolei wiek powszechny, to po prostu wiek emerytalny, który w Polsce jest zróżnicowany ze względu na płeć. Dla kobiet przypada on na 60, a dla mężczyzn na 65 rok życia.

ZUS świadczenia przedemerytalne przyznaje osobom, które spełniają jednocześnie warunki indywidualne oraz wspólne. Warunki indywidualne są związane z przyczynami rozwiązania stosunku pracy, stażem pracy oraz wiekiem osoby, która ubiega się o wypłatę świadczenia. Z kolei warunki wspólne to konieczność:

  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni, co ma być potwierdzone przez urząd pracy za pomocą stosownego zaświadczenia,
  • bycia osobą bezrobotną,
  • nieodmówienie przyjęcia pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • złożenie wniosku o przyznanie z ZUS świadczenia przedemerytalnego nie później niż 30 dni od wydania przez urząd pracy zaświadczenia o tym, że przez 180 dni pobierało się zasiłek dla bezrobotnych.

Jeśli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych byli Państwo zaangażowani w różnego rodzaju prace zarobkowe, to wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia, w którym zatrudnienie ustało. Warto również zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi umorzenia składek ZUS. W tej sprawie także mogą Państwo liczyć na naszą profesjonalną pomoc.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Ile obecnie wynoszą środki przyznawane przez ZUS? Świadczenie przedemerytalne zmienia się każdego roku. W 2023 wynosi ono 1600,70 zł brutto. Wartość ta obowiązuje od momentu wejścia w życie ustawy w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytury i renty. Zgodnie z tymi zasadami, świadczenia wzrosły o nie mniej niż 250 zł, a wskaźnik waloryzacji wyniósł 14,8%. Co roku dokładna wartość się zmienia – warunki są takie same zarówno w przypadku emerytur, jak i rent.

Trzeba jednak pamiętać, że ZUS ma prawo do zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego. Do takiej sytuacji dochodzi, jeśli dana osoba uzyskuje zbyt wysokie przychody dodatkowe, nabyła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, a także gdy podjęła wypłatę renty strukturalnej.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać świadczenie przedemerytalne ZUS?

Warunków, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne od ZUS, jest wiele. To np. pobieranie renty przez okres co najmniej 5 lat bez żadnej przerwy. Ważny jest też wiek. Kobiety muszą mieć 55 lat, a mężczyźni – 60. Aby jednak uzyskać świadczenie przedemerytalne, konieczne jest wyrobienie wystarczająco długiego okresu uprawniającego do emerytury. Kobiety muszą przepracować 20 lat, a mężczyźni – 25.

Istnieją również szczególne sytuacje, które pomimo spełnienia wymienionych wyżej warunków nie uprawniają do pobierania świadczenia przedemerytalnego. Mowa tu m.in. o przypadku, kiedy pracownik zarabia, a jego dochody przekraczają 70% średniego wynagrodzenia w Polsce na dany rok. Takich przypadków jest znacznie więcej.

Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje w sytuacji, gdy osoba z niego korzystająca osiąga wiek emerytalny. Obecnie w przypadku kobiet jest to 60 lat, a mężczyzn – 65. Co więcej, świadczenie to ulega zawieszeniu także wtedy, gdy przychody danej osoby przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu ludzie korzystający z takiego zasiłku powinny uważać na wysokość uzyskiwanych dochodów z pracy dodatkowej.

Każdy przypadek jest inny, dlatego tak dużą pomocą okazuje się skorzystanie z usług prawnika. Specjalista może przeanalizować sytuację danej osoby i stwierdzić, jakie kroki będą najkorzystniejsze. Pomoże też przygotować odpowiednią dokumentację, którą należy złożyć, by uzyskać świadczenie.