Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę, nawet jeśli była ona podpisana na czas nieokreślony. Istnieje jednak grupa osób, w stosunku do których takie postępowanie jest sprzeczne z przepisami prawa. Mogą one dochodzić swoich praw, składając odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto odwołać się od wypowiedzenia mogą również osoby, które nie zgadzają się z przyczynami albo też przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę są wadliwe np. niezrozumiałe dla pracownika, nieuzasadniające wypowiedzenia umowy o pracę.

Do pracowników, którym pracodawca nie może zasadnie wypowiedzieć umowy o pracę, zaliczają się.:

  • osoby przebywające na urlopie wypoczynkowym, szkoleniowym, okolicznościowym lub bezpłatnym,
  • osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
  • osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim,
  • kobiety w ciąży,
  • osoby, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,
  • działacze związkowi.

Należy jednak podkreślić, że każde wypowiedzenie umowy o pracę wywołuje skutek, a żeby się od niego odwołać, należy w terminie złożyć od niego odwołanie do Sądu Pracy – termin ten pod pewnymi warunkami może zostać przywrócony.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę można złożyć również w innych przypadkach. Pracodawca powinien złożyć wypowiedzenie umowy pracownikowi na piśmie – jeśli tego nie zrobi, jest to podstawa do odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Do sądu można się zgłosić również w sytuacji, gdy pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę podpisanej na czas nieokreślony lub gdy pracownik nie zgadza się ze wskazaną przez pracodawcę przyczyną. Odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę można złożyć w terminie 21 dni od momentu otrzymania dokumentu.

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS

Decyzje lekarza orzecznika ZUS często są sprzeczne z faktycznym stanem zdrowia ubezpieczonego – są one niestety często wynikiem rutynowego postępowania, które nie zawsze odzwierciedla stan faktyczny. W efekcie pracownik jest kierowany do pracy, podczas gdy stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków zawodowych. W takiej sytuacji możecie Państwo złożyć odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS (sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS). Jest ono kierowane do komisji lekarskiej ZUS i powinno być przekazane nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. W wyjątkowych sytuacjach odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS można przesłać później. Mogą to być np. nagły pobyt w szpitalu czy zdarzenie losowe. Odwołanie należy wówczas uzupełnić wnioskiem o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty

Na podobnych zasadach możecie Państwo złożyć odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o prawo do renty. Wniosek należy wówczas dostarczyć do odpowiedniego oddziału, w terminie 30 dni od wydania decyzji. W treści należy zawrzeć w szczególności numer decyzji, przedstawić zarzuty i umotywować je oraz złożyć własnoręczny podpis. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty może też złożyć pełnomocnik. Jeśli w terminie kolejnych 30 dni decyzja nie zostanie zmieniona, wniosek jest kierowany do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Niezwykle istotne jest, aby odwołanie spełniało formalne wymogi pisma procesowego i było złożone w terminie.

Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS

Zajmujemy się sporządzaniem odwołań od decyzji ZUS. Mamy duże doświadczenie i wiedzę, dzięki czemu sprawnie i szybko przygotowujemy odpowiednie dokumenty, tak by złożone odwołanie miało jak największą szansę powodzenia. Dopełniamy wszelkich formalności, co sprawia, że moi klienci nie muszą martwić specjalistycznym nazewnictwem. Pomagamy Klientom w przygotowywaniu odwołań od decyzji wydawanych przez ZUS. Oferuję m.in. sporządzenie odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty oraz odwołanie (sprzeciw) od decyzji lekarza orzecznika ZUS. W szczególności w tych sprawach można się ze mną skontaktować telefonicznie lub mailowo.

Jak napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę czy decyzji orzecznika lekarza ZUS powinno zostać zawarte na piśmie.

Nawet poprawnie napisanie odwołania (sprzeciwu) od decyzji lekarza orzecznika ZUS nie będzie ważne w sytuacji, gdy zostanie ono złożone po ustawowych terminach. Zdarza się jednak, że strona nie jest w stanie wysłać pisma z przyczyn niezależnych od niej. W przypadku opóźnienia się we wniesienia sprzeciwu można wnosić wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

W sprzeciwie powinny znaleźć się takie informacje, jak numer PESEL i adres zamieszkania wnioskodawcy. Konieczne jest też wskazanie informacji, jakiego orzeczenia dotyczy sprzeciw i uzasadnienie swojego stanowiska.

Jak wygląda rozpatrywanie sprawy przez ZUS?

Po wniesieniu sprzeciwu sprawa kierowana jest do komisji lekarskiej ZUS. Nadto, Prezes ZUS może również wnieść zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika, np. gdy nie zgadza się z korzystnym dla ubezpieczonego orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.

Rozpatrzeniem sprzeciwu zajmuje się tym trzyosobowa komisja lekarska. Nie musi ona skierowywać odwołującego się na ponowne badania lekarskie, jednak w praktyce jest to bardzo popularny krok. W trakcie kontroli ponownie sprawdza się rokowania pacjenta i przesłanki co do możliwości przyznania mu renty. Badanie to nie różni się od tego wykonywanego przez lekarza orzecznika, jednak jego wyniki są kontrolowane przez trzyosobową komisję, a nie pojedynczą osobę.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Nie wszystkie osoby wiedzą, że po zwolnieniu pracownik ma prawo złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Termin na wniesienie odwołania do Sądu Pracy to 21 dni od otrzymania pisma od pracodawcy. O przywróceniu go do firmy może zdecydować jedynie Sąd Pracy w sytuacji, gdy wypowiedzenie narusza przepisy o wypowiadaniu umów lub jest nieuzasadnione (w przypadku umów na czas nieokreślony, jak i umów na czas określony). Pracownik musi zawrzeć w dokumencie informacje o swoich żądaniach i rodzaju roszczenia. Mowa tu m.in. o skutkach, jakie wynikają z wypowiedzenia.