Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę, nawet jeśli była ona podpisana na czas nieokreślony. Istnieje jednak grupa osób, w stosunku do których takie postępowanie jest sprzeczne z przepisami prawa. Mogą one dochodzić swoich praw, składając odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto, odwołać od wypowiedzenia się mogą również osoby, które nie zgadzają się z przyczynami wypowiedzenia albo też przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę są wadliwe np. niezrozumiałe dla pracownika, nie uzasadniające wypowiedzenia umowy o pracę.

Do pracowników, którym pracodawca nie może zasadnie wypowiedzieć umowy o pracę, zaliczają się.:

  • osoby przebywające na urlopie wypoczynkowym, szkoleniowym, okolicznościowym lub bezpłatnym,
  • osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
  • osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim,
  • kobiety w ciąży,
  • osoby, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,
  • działacze związkowi.

Należy jednak podkreślić, że każde wypowiedzenie umowy o pracę wywołuje skutek a by się od niego odwołać należy w terminie złożyć od niego odwołanie do Sądu Pracy – termin ten pod pewnymi warunkami może zostać przywrócony.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę można złożyć również w innych przypadkach. Pracodawca powinien złożyć wypowiedzenie umowy pracownikowi na piśmie – jeśli tego nie zrobi, jest to podstawa do odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Do sądu można się zgłosić również w sytuacji, gdy pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę podpisanej na czas nieokreślony lub gdy pracownik nie zgadza się ze wskazaną przez pracodawcę przyczyną. Odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę można złożyć w terminie 21 dni od momentu otrzymania dokumentu.

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS

Decyzje lekarza orzecznika ZUS często są sprzeczne z faktycznym stanem zdrowia ubezpieczonego – są one niestety często wynikiem rutynowego postępowania, które nie zawsze odzwierciedla stan faktyczny. W efekcie pracownik jest kierowany do pracy, podczas gdy stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków zawodowych. W takiej sytuacji możecie Państwo złożyć odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS (sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS). Jest ono kierowane do komisji lekarskiej ZUS i powinno być przekazane nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. W wyjątkowych sytuacjach odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS można przesłać później. Mogą to być np. nagły pobyt w szpitalu czy zdarzenie losowe. Odwołanie należy wówczas uzupełnić wnioskiem o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty

Na podobnych zasadach możecie Państwo złożyć odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o prawo do renty. Wniosek należy wówczas dostarczyć do odpowiedniego oddziału, w terminie 30 dni od wydania decyzji. W treści należy zawrzeć w szczególności numer decyzji, przedstawić zarzuty i umotywować je oraz złożyć własnoręczny podpis. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty może też złożyć pełnomocnik. Jeśli w terminie kolejnych 30 dni decyzja nie zostanie zmieniona, wniosek jest kierowany do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Niezwykle istotne jest, aby odwołanie spełniało formalne wymogi pisma procesowego i było złożone w terminie.

Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS

Zajmujemy się sporządzaniem odwołań od decyzji ZUS. Mamy duże doświadczenie i wiedzę, dzięki czemu sprawnie i szybko przygotowujemy odpowiednie dokumenty, tak by złożone odwołanie miało jak największą szansę powodzenia. Dopełniamy wszelkich formalności, co sprawia, że moi klienci nie muszą martwić specjalistycznym nazewnictwem. Pomagamy Klientom w przygotowywaniu odwołań od decyzji wydawanych przez ZUS. Oferuję m.in. sporządzenie odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty oraz odwołanie (sprzeciw) od decyzji lekarza orzecznika ZUS. W szczególności w tych sprawach można się ze mną skontaktować telefonicznie lub mailowo.