L4 na wypowiedzeniu

Wypowiedzenie stosunku pracy wiąże się z okresem przejściowym, w którym pracownik pozostaje zatrudniony i powinien wykonywać swoje obowiązki w ten sam sposób, w jaki robił to dotychczas. Zdarza się jednak, że w trakcie tego wyjątkowego – z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy – okresu dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia zatrudnionego. Gdy pracownik zachoruje lub ulegnie wypadkowi, który będzie wymagał podjęcia stosownego leczenia lub okresu rekonwalescencji, pojawia się pytanie: czy w takim wypadku przysługuje mu L4 na wypowiedzeniu?

Interesującą kwestią jest także to, czy w związku z takim stanem prawnym należy mu się świadczenie chorobowe. Odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od sytuacji, w jakiej znalazł się pracownik oraz czynników, jakie wpłynęły na jej pojawienie się. Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami sytuacji, w których dochodzi do utraty prawa do świadczeń wypłacanych z powodu choroby. Zgodnie z warunkami ubezpieczeń zasiłek chorobowy przysługuje za okres niezdolności do pracy, czyli obejmuje czas od momentu wystawienia L4 na wypowiedzeniu do dnia zakończenia okresu przejściowego.

Jeśli po tym czasie zwolnienie jest kontynuowane, były pracownik musi spełnić warunki, by uzyskać zasiłek chorobowy, które są wskazane w ustawie z dnia 15 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pierwszym z nich jest to, że niezdolność do pracy musi wystąpić nie później niż 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub 3 miesiące w przypadku chorób zakaźnych, w których okres wylęgania się trwa powyżej 14 dni. Z kolei drugi warunek mówi o tym, że okres niezdolności do pracy musi trwać nieprzerwanie 30 dni.

L4 na wypowiedzeniu a możliwość kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Warto mieć na uwadze, że przejście na zwolnienie lekarskie w trakcie okresu wypowiedzenia nie wpływa automatycznie na przedłużenie stosunku pracy, a wiąże się z możliwością skierowania przez pracodawcę wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli czy orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przeprowadzone przez lekarza miało prawidłowy przebieg. Pracodawca może również samodzielnie przeprowadzić procedurę kontrolną.

Choć wiadomo, że zdarzają się różne sytuacje życiowe, na które pracownicy nie mają wpływu, to niestety stosowanie przejścia na zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenie jest praktyką stosowaną nagminnie. Nadużycia powodują zwiększoną liczbę kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które przynoszą wiele stresu i mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, jak choćby utrata prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego.

Kontynuacja chorobowego po rozwiązaniu umowy

Kontynuacja chorobowego po rozwiązaniu umowy jest możliwa w sytuacji, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy w okresie wypowiedzenia. Może on dalej korzystać ze zwolnienia, jednak następuje to na nieco innych zasadach. Okres chorobowego jest wówczas skrócony do 91 dni zamiast 182. Wynika to z faktu, że po rozwiązaniu umowy pracownik nie podlega już ubezpieczeniu opłacanemu przez pracodawcę. Ustawodawca pozwala jednak na kontynuowanie zwolnienia, co w wielu przypadkach jest niezbędne, by pracownik mógł być znowu zdolny do pracy.

Jeśli choroba nie została przerwana, osoba po rozwiązaniu umowy może liczyć także na przyznanie zasiłku chorobowego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy problemy zdrowotne pojawiły się jeszcze przed ustaniem zatrudnienia.