Cztery sposoby obejście przepisów o znowelizowanych umowach na czas określony

umowa_o_pracę_na_czas_określony_adwokat_szczecin_prawnik_prawo_pracy_porady_prawne

Znowelizowane przepisy o umowach na czas określony wchodzą w życiu jutro tj. 22 lutego 2016 r. i mają wpływ na sytuację prawną milionów Polaków. Tam gdzie przepisy tam i próby ich obejścia. W niniejszym poście opowiem o możliwych prób obejścia przepisów o umowach na czas określonych oraz o tym, czy owe ,,obejścia” przepisów mogą być skuteczne.

Czytaj dalej

Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej?

prawnik_szczecin_prawnik_stargard_szczeciński_emerytura_pomostowa_odwołanie_od_decyzji_ZUS

Emerytura pomostowa przysługująca na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych ma nieco bardziej restrykcyjne przesłanki przyznania niż emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych tym nie mniej dość często Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezasadnie odmawia jej przyznania. Czy warto więc odwołać się od decyzji odmawiającej przyznanie prawa do emerytury pomostowej?

Czytaj dalej

W jakiej minimalnej wysokości osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzyma zasiłek macierzyński?

zasiłek_macierzyński_prawnik_szczecin_prawo_pracy_odwołanie_zus

W niniejszym poście omówię pokrótce regulację dotyczącą znowelizowanych przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie w jakim określają one wysokość zasiłku macierzyńskiego w tym jego minimalną wysokość.

Czytaj dalej

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przekreśla ochronę przedemerytalną niezależnie od chwili powstania

prawo_pracy_prawnik_szczecin_stargard_szczeciński_skuteczny_adwokat_warunki_szczególne

Sąd Najwyższy wydał bardzo ważną uchwałę, która w sposób jednoznaczny przesądza kwestię wpływu czasu uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy na istnienie lub też nie ochrony przedemerytalnej przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Jakim dokładnie zagadnieniem zajmował się SN piszę w niniejszym poście.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepis ten ma wiele niuansów, tym nie mniej zajmiemy się nim w kontekście art. 40 KP zgodnie z którym:

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ochrona przedemerytalna więc w tym przypadku ulega wyłączeniu.

Sąd zadał SN następujące pytanie:

czy użyty w art. 40 Kodeksu Pracy zwrot “w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty” dotyczy wyłącznie sytuacji, w której prawo to (na podstawie decyzji organu rentowego) zostało uzyskane w okresie ochronnym, o jakim mowa w art. 39 k.p., czy również w sytuacji, w której pracownik już to prawo nabył wcześniej i w dalszym ciągu jest uprawniony do renty.

SN wskazał, że termin powstania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy nie ma żadnego znaczenia. Innymi słowy:

Przepis art. 40 KP wyłącza stosowanie zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, o którym mowa w art. 39 KP niezależnie od tego, czy uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nastąpiło przed, czy w okresie ochronnym.

Dochód pracownika a nie dochód całej rodziny może stanowić uzasadnione kryterium podziału świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

prawnik_zus_szczecin_odwołanie_od_decyzji_prawnik_szczecin

Bardzo często zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w mojej praktyce pojawiał się przy okazji kontroli ZUS (albo po dokonaniu zawiadomienia o zamiarze kontroli, a przed wkroczeniem do zakładu Inspektora) w zakresie sposobu wydatkowania środków z ZFŚS tj. czy wydatki te dokonywane były z zachowaniem kryterium socjalnego. Przy tym każda osoba zajmująca się ZFŚS obudzona w środku nocy powie, że środki z ZFŚS nie mogą być wydatkowane w zależności od kryterium dochodu pracownika ale od kryterium dochodu na osobę w rodzinie. I tu małe zaskoczenie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie zajął nieco odmienne stanowisko i bardzo rozsądnie je argumentował o czym w treści artykułu.

Czytaj dalej

Pracownik naruszył obowiązki ale nie dostanie dyscyplinarki?  – przekazanie zaufanemu podwładnemu loginu i hasła, kradzież mienia pracodawcy, zaatakowanie nożem współpracownika.

prawo_pracy_prawnik_szczecin_porada_prawna_adwokat_szczecin_skuteczny_prawnik.

W tytule wskazano opis 3 sytuacji, którymi pracodawca uzasadnił rozwiązanie dyscyplinarne umowy o pracę (oczywiście w oświadczeniach o rozwiązaniu umowy było to opisane bardziej szczegółowo), tym nie mniej Sąd uznał, że dyscyplinarki nie były uzasadnione. W czym więc rzecz?

Czytaj dalej