Wniosek o przywrócenie terminu ZUS

Opłacanie składek ZUS jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia osoby na podstawie stosunku pracy lub umowy zlecenia. Dotyczy ono również przedsiębiorców, którzy nie są do tego zobowiązani ustawowo, ale stwarzają taką możliwość swoim pracownikom. Składki – zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne – powinny być odprowadzane w określonych terminach, których niedotrzymanie niesie za sobą konsekwencje finansowe. Kiedy pracodawca zapomni o swoim obowiązku lub nie dokona wpłaty z powodu braku środków, może skorzystać z rozwiązania, jakim jest wniosek o przywrócenie terminu ZUS – wniosek o przywrócenie terminu do zapłaty składek

Wniosek taki winien być odpowiednio uargumentowany. W treści powinny się znaleźć informacje takie jak:

 • dane osoby składającej wniosek,
 • wskazanie rodzaju składek – chorobowych, rentowych, na ubezpieczenie społeczne,
 • wskazanie osoby, zobowiązanej do opłacania składek,
 • opisanie powodów powstania opóźnienia z uzasadnieniem,
 • podpis osoby składającej wniosek.

Wniosek o przywrócenie terminu opłacania składek może być złożony osobiście w oddziale ZUS, wysłany drogą elektroniczną lub pocztową. Czas jego rozpatrzenia nie może być dłuższy niż 30 dni. Zazwyczaj jednak decyzja jest podejmowana znacznie szybciej.

Wniosek o przywrócenie terminu ZUS znajduje też uzasadnienie w sytuacji, gdy chcecie Państwo złożyć np. odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS, a z ważnych powodów nie mogliście wnieść takiego dokumentu w przepisowym terminie. W takiej sytuacji niezbędne jest przygotowanie pisma o określonej treści, w czym pomagam Klientom.

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS a decyzja

Procedura ubiegania się o rentę lub odszkodowanie za czas niezdolności do pracy wymaga wydania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Decyzja, jaką podejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie zawsze jednak musi być zgodna z tym orzeczeniem. Przeszkodą w przyznaniu świadczenia bywają różne kwestie formalne, takie jak np. brak wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych w okresie przed datą stwierdzenia niesprawności. Warto wiedzieć, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS a decyzja organu to dwie różne kwestie, które mają swe odrębne tryby zaskarżenia. Badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza orzecznika oraz wystawione przez niego zaświadczenie stanowią jedynie informację dla organu, który może zdecydować o przyznaniu świadczeń lub nie, kierując się własnymi przepisami, w szczególności organ może sam skierować dane orzeczenie do Komisji Lekarskiej ZUS Jedną z możliwości walki o świadczenie lub zmianę decyzji jest złożenie odwołania – od decyzji orzecznika lub ZUS.

Przedawnienie składek ZUS

Opłacanie składek ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy trudna sytuacja finansowa firmy lub inne okoliczności uniemożliwią odprowadzenie do ZUS wymaganych kwot. W takiej sytuacji powstaje zadłużenie, które może być przedmiotem postępowania windykacyjnego, a w dalszej konsekwencji – egzekucji komorniczej. Można tego uniknąć między innymi wtedy, gdy nastąpi przedawnienie składek ZUS. Ma ono miejsce, wówczas gdy:

 • upłynęło minimum 5 lat od dnia, w którym składka stała się wymagalna (dzień terminowej wpłaty),
 • ZUS nie upomniał się o nią i nie podjął działań w celu wymuszenia spłaty.

Należy wskazać, że bieg przedawnienia może zostać przerwany lub zawieszony. Nadto dłużnik może wnioskować o spłatę w ratach lub inną formę rozliczenia, włącznie z umorzeniem. Przedawnienie składek ZUS dotyczy wszystkich zobowiązań – zdrowotnych, na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusze. Zawarcie umowy o odroczeniu płatności może też sprawić, że przedawnienie składek ZUS odsunie się w czasie. Jego bieg zostanie bowiem zawieszony na czas wykonywania określonych czynności prawnych.

 

Zwrot zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu tylko w określonych sytuacjach. Obejmują one między innymi okres niezdolności do pracy wynikający z choroby czy wypadku. Świadczenie jest wypłacane w różnej wysokości zależnie od tego, co jest przyczyną tej niezdolności. Przysługuje też na określony czas, czyli do chwili, gdy powód powstania niezdolności zostanie wyeliminowany. Jeśli po tym czasie ubezpieczony nadal pobiera świadczenie, zgodnie z przepisami prawa cywilnego obowiązuje go zwrot zasiłku chorobowego wraz z należnymi odsetkami.

Kwestie nienależnie pobranych świadczeń reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Wskazuje ona, kiedy jest konieczny zwrot zasiłku chorobowego, wymieniając powody takie jak pobieranie świadczenia pomimo ustania choroby czy też pobieranie go na skutek podania nieprawdziwych danych bądź sfałszowanych dokumentów. Zwrot zasiłku chorobowego obowiązuje też osoby, które

 • doprowadziły do własnej niezdolności do pracy w wyniku przestępstwa lub nadużywania alkoholu,
 • wykonywały pracę w okresie zwolnienia lekarskiego,
 • przedstawiły sfałszowane lub nieważne zaświadczenie lekarskie.

Praca w warunkach szczególnych

Praca w warunkach szczególnych wiąże się z pewnymi korzyściami, jakie może uzyskać wykonująca ją osoba. Do takich przywilejów zaliczają się między innymi:

 • emerytura pomostowa, która przysługuje co do zasady o 5 lat wcześniej niż emerytura tradycyjna,
 • wzrost kwoty emerytury lub renty inwalidzkiej.

Otrzymanie uprawnień do takich świadczeń wymaga spełnienia określonych warunków. Szczegółowo określa je ustawa o emeryturach pomostowych, uzupełniona o dwa załączniki zawierające wykaz rodzajów wspomnianych prac.

Praca w warunkach szczególnych nie jest tożsama z pracą w warunkach szkodliwych. Obejmuje bowiem zadania, których wykonywanie wymaga szczególnej ostrożności oraz dobrej kondycji psychofizycznej. Łączy się ona również z czynnikami ryzyka, które mogą powodować np. trwałe uszkodzenie zdrowia. Wśród wymienionych przykładów są prace przy obróbce metali, szkliwieniu wyrobów ceramicznych czy fizycznym rozładunku statków. Aby uzyskać prawo do specjalnej emerytury, praca w warunkach szkodliwych musi być wykonywana przez minimum 15 lat.