Jak konkubinat wpływa na pozorność ustalenia stosunku pracy?

Sad Najwyzszy porada prawna zus prawo pracy ustalenie pozornosci zatrudnienia odwolanie od decyzji ZUS zachowek - Jak konkubinat wpływa na pozorność ustalenia stosunku pracy?

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn.. akt: III USKP 119/21) uchylił zaskarżony przeze mnie skargą kasacyjną wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przychylając się do argumentacji podniesione w skardze kasacyjnej. Zagadnienia prawne, które pojawiły się w sprawie to ustalenie pozorności stosunku pracy, kwestie konkubinatu oraz definicja osoby współpracującej….

Sąd Najwyższy wskazał, iż uznał skargę kasacyjna za częściowo uzasadnioną.

Sąd Najwyższy wskazał w szczególności, że za zasadne uznał zarzuty skargi kasacyjnej prawa materialnego tyczące się tego, iż wspólne zamieszkiwani i wychowywanie dzieci uniemożliwia a priori ustalenie podległości pracowniczej przez konkubenta, jak przyjął Sąd Apelacyjny, co było w skardze kasacyjnej kwestionowane.

Sąd Najwyższy wskazał również, że uzasadnione są zarzuty skargi kasacyjnej dotyczące oceny, czy czynności wykonywane przez ubezpieczoną stanowiły wykonywanie pracy. Jak wskazał Sąd Najwyższy – w tym zakresie stanowisko Sądu Apelacyjnego było całkowicie odmienne od subsumpcji dokonanej przez Sąd pierwszej instancji.

W szczególności Sąd Najwyższy odniósł się do kwestii logiki oceny materiału dowodowego, oraz konieczności wszechstronnego oceny materiału dowodowego w korelacji do całokształtu owego materiału dowodowego.

Sąd Najwyższy w szczególności odniósł się do tego, że samo wykonywanie pracy w miejscu zamieszkania nie dyskwalifikuje danego stosunku prawnego jako stosunku pracy.

Nadto, Sąd Najwyższy odniósł się do tego, iż sposób oceny wyjaśnień dokonany przez Sąd Apelacyjny nasuwa wątpliwości, gdyż jako niewiarygodne zostałyby bowiem ocenione zarówno wyjaśnienia wskazujące na brak pamięci o wykonywanych czynnościach, jak i wyjaśnienia dobrze zapamiętane.

Mając na uwadze w szczególności powyższe w związku z wniesioną przeze mnie skargą kasacyjną Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).