Umorzenie składek ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opłacania składek ZUS za siebie i pracowników. Jeśli firma nie przynosi dochodów i nie dysponuje środkami na regulowanie zobowiązań, dochodzi do ich nawarstwienia się oraz powstania znacznego zadłużenia. W sytuacji, gdy płatnik nie ma możliwości jego spłaty, może wystąpić o umorzenie składek ZUS. Należy podkreślić, że nie wszystkie składki ZUS – nie w każdym przypadku – mogą być umarzane.

Jednym z rozwiązań w zakresie oddłużenia się względem ZUS jest rozłożenie długu na raty w korzystnej dla płatnika wysokości. W szczególnych przypadkach również w sytuacji, gdy harmonogram spłat ratalnych zostaje naruszony, a płatnik nie dotrzyma terminu, istnieje jeszcze możliwość odwołania się i renegocjowania umowy. Dzięki temu zostanie ona wznowiona na dotychczasowych zasadach lub sporządzona od nowa. Natomiast w skrajnych sytuacjach jest też możliwe całkowite umorzenie składek ZUS. O takie rozwiązanie mogą wnioskować osoby, które nie mają w szczególności żadnej możliwości spłaty długu.

O umorzenie składek ZUS mogą się starać:

 • płatnik składek,
 • były płatnik składek,
 • osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,
 • małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenia swojego współmałżonka,
 • pełnomocnik dłużnika.

Należy jednak pamiętać, że umorzenie składek ZUS wpływa negatywnie na prawo do przyszłych świadczeń, a także na ich wysokość. W mojej kancelarii klienci nie tylko otrzymują informacje o tym, jak umorzyć składki, ale także dowiadują się, kiedy dochodzi do przedawnienia składek ZUS.

Jaką pomoc oferuję w zakresie ZUS?

Specjalizuję się w ubezpieczeniach społecznych, w związku z czym zapewniam pomoc wszystkim osobom mającym problem związany z ZUS. Zajmuję się sporządzaniem wniosków o odszkodowanie z ZUS po zawale serca, odwołań od decyzji ZUS odmawiających prawa do rekompensaty, odmawiających prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, wniosków o przywrócenie terminu w ZUS, a także innych dokumentów. Zajmujemy się również reprezentacją naszych klientów w zakresie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty wypadkowej, o świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy – zarówno przed ZUS w tym w zakresie sprzeciwów od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, jak i w zakresie odwołań od decyzji odmownych ZUS, w tym także w postępowaniu przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki przedmiotowemu moi klienci nie muszą przejmować się urzędowymi i prawnymi aspektami sprawy, nadto dochodzi do ,,wyrównania” asymetrycznej sytuacji w zakresie wiedzy, orzecznictwa oraz przepisów pomiędzy obywatelem a instytucją, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pomagam także ubiegać się o zwrot zasiłku chorobowego i przyznanie świadczeń emerytalnych, jak również w kwestiach związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Podpowiadam, jakie obowiązują przepisy w zakresie zwolnienia L4 na wypowiedzeniu i w jaki sposób orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wpływa na decyzję ZUS. Zajmuję się również sprawami dotyczącymi zwolnień. Oferuję pomoc m.in. w sprawach związanych ze zwolnieniami pracowników przebywających na L4 oraz zwolnieniami grupowymi i indywidualnymi z przyczyn niedotyczących pracownika – wyjaśniam, czy w takich przypadkach przysługuje odprawa. Pozostaję też do dyspozycji osób, które chcą złożyć wniosek o odszkodowanie z ZUS po zawale serca czy odwołanie od dowolniej decyzji tej instytucji.

Kiedy jest możliwe umorzenie składek ZUS?

Zdarzają się sytuacje, w których możliwe jest umorzenie składek ZUS. Na ten temat mówi art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Umorzenie jest możliwe zarówno w przypadku samych składek, jak i odsetek za zwłokę, kosztach egzekucyjnych, przypomnienia i dodatkowych opłatach. Osoba zalegająca z płatnościami może ubiegać się o umorzenie zarówno całości, jak i tylko części kwoty.

Do sytuacji, w których możliwe jest umorzenie składek ZUS, zalicza się:

 • śmierć dłużnika, który nie pozostawił majątku lub pozostawił jedynie nieruchomości, które nie podlegają egzekucji na podstawie odrębnych przepisów. Do majątku, który również nie może zostać zaliczony na poczet długu, zalicza się też przedmioty codziennego użytku, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza średniego wynagrodzenia i nie ma następców prawnych,
 • sytuację, gdy sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłość dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe,
 • dłużnik przestał prowadzić działalność gospodarczą, a jednocześnie nie ma majątku, z którego można egzekwować należności. W takiej sytuacji osoba obarczona długiem nie może mieć też małżonka, następców prawnych i możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,
 • sytuacja, gdy nie nastąpił zaspokojenie należności w umorzonym postępowaniu upadłościowym,
 • wysokość długu nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • naczelnik Urzędu Skarbowego lub komornik sądowy stwierdzili brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję.

Takich sytuacji jest znacznie więcej, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do danego przypadku. Jeśli nie wiesz, czy możesz wnioskować o umorzenie nieopłaconej składki, skontaktuj się ze specjalistą.