Jakie prace uprawniają do emerytury pomostowej?

radca_prawny_szczecin_adwokat_zus_porada_prawna_krus_odwołanie_od_decyzji_odwołanie_od_wypowiedzenia_prawo_pracy

Wyrokiem z dnia 26.04.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: VI U 1953/18 zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS przyznając mu prawo do emerytury pomostowej. W związku z przedmiotowym, wobec faktu, iż istotnym zagadnieniem prawnym w przedmiotowej sprawie był rodzaj wykonywanej przez powoda pracy w świetle prawa do emerytury pomostowej, pozwoliłem sobie napisać niniejszy wpis przybliżając nieco rodzaje prac, których wykonywanie uprawnia do prawa do emerytury pomostowej….

Czytaj dalej

Czy ubezpieczony zapłaci pracownikowi składki od umowy o dzieło?

przedawnienie_zus_układ_ratalny_szczecin_pracy_prawnik_szczecin_radca_prawny_adwokat

W przypadku zakwestionowania rodzaju umowy przez ZUS zachodzi konieczność oskładkowania danego wynagrodzenia według przyjętej – zazwyczaj z umowy na dzieło na umowę o świadczenie usług (tzw. umowę zlecenia) – przez ZUS kwalifikacji prawnej umowy – oczywiście po ewentualnym postępowaniu odwoławczym przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych. Powstaje jednak pytanie czy ubezpieczony będzie musiał uiszczać jakieś składki, a więc czy w związku z powyższym działaniem kontrolnym poniesie dodatkowe wydatki?

Czytaj dalej

Czy pracownik ma prawo do dwóch odszkodowań za rozwiązanie umowy o pracę?

https://prawopracyporady.pl/wp-content/uploads/2018/01/zus_szczecin_radca_prawny_odwołanie_od_emerytury_odwołanie_od_wypowiedzenia_skuteczny_adwokat_radca_prawny_stargard.jpg

Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu pracy pracownik ma prawo za bezzasadne lub wadliwe wypowiedzenie (z zachowaniem, bez zachowania okresu wypowiedzenia) do odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Bywa jednak i tak, że pracodawca na początku wręcza pracownikowi wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, następnie zaś w trakcie jego trwania rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czy w takim przypadku – przy założeniu wadliwości lub niezasadności przyczyn wypowiedzenia i dyscyplinarki – pracownik ma prawo do jednego czy dwóch odszkodowań?

Czytaj dalej

Czy pracownika można pozbawić nagrody w okresie wypowiedzenia?

prawo_pracy_adwokat_radca_prawny_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_skuteczny_prawnik_KRUS

Wyrokiem z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt: IX P 638/17) Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum zasądził na rzecz moich klientów łącznie 12 936,00 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Podstawą prawną rozstrzygnięcia była kwestia możliwości nieprzyznanie nagrody w okresie wypowiedzenia może uzasadniać roszczenie o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady nierównego traktowania w zatrudnieniu?

Czytaj dalej