Czy kierowcy nadal mogę dochodzić diet i ryczałtów za nocleg?

adwokat prawo dla kierowcy diety prawo pracy prawnik radca prawny zus krus 300x194 - Czy kierowcy nadal mogę dochodzić diet i ryczałtów za nocleg?

Kwestia świadczeń przysługujących kierowcą spotykała się z diametralnie rozbieżnymi orzeczeniami Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Dla niecierpliwych, dochodzić można:) ale kwestia tego czy skutecznie wymaga już przeczytania całego postu. Post piszę w związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy w Choszcznie IV Wydział Pracy wyroku z dnia 25.10.2017 r. (sygn. akt: IV P 12/16) zasądzającym na rzecz mojego klienta kwotę 51 354,00 zł…

Kwestię rozbieżnych orzeczeń SN i Sądów Powszechnych ucięła na jakiś czas uchwała Sądu Najwyższego z 7 października 2014 r., I PZP 3/14 przesądzając o możliwości skutecznego dochodzenia ryczałtów.

Uchwała została wydana w składzie 7 SSN, a więc zarówno sądy (większość) oraz prawnicy uznawali ją za wiążącą – z małymi odmiennościami, co do niektórych stanów faktycznych.

Następnie zaś niespodziankę – albo oczekiwane przez firmy transportowe rozstrzygnięcie – zrobił Trybunał Konstytucyjny, który orzekł w wyroku z dnia 24 listopada 2016r. sygn. K 11/15 w szczególności, że art. 21a ustawy z dnia 16.04.2004r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 77(5) § 2, 3 i 5 kodeksu pracy, w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2013.167) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

W pewnym uproszczeniu TK zajął stanowisko o 180 stopni odmienne od rozstrzygnięcia SN, i co do zasady – choć z pewnymi wyjątkami w odniesieniu do niektórych stanów faktycznych – przesądził, że ryczałty nie są należne.

Jednakże należy pamiętać, że wyrok TK dotyczy ryczałtów za nocleg, natomiast świadczenia dochodzone tytułem diet nadal są kierowcą należne, co też stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia Sądu w sprawie, w której reprezentowałem swego klienta.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym: z odwołania od wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę, z odwołania od decyzji ZUS itp. zachęcam do kontaktu.