Czy obrona przed mobbingiem wymaga rozwiązania stosunku pracy?

radca prawny adwokat szczecin goleniow prawo pracy mobbing zus porada prawna windykacja alimenty 300x200 - Czy obrona przed mobbingiem wymaga rozwiązania stosunku pracy?

Mobbing jest niewątpliwie wysoce nagannym i niepożądanym zjawiskiem, pracodawca w świetle przepisów Kodeksu pracy winien zapobiegać mobbingowi, jak również sam się jego nie dopuszczać. Jak przedstawia się sytuacja pracownika w takim przypadku, czy by bronić się musi rozwiązać albo nie przedłużać czasu trwania stosunku pracy?

Zagadnienie to trafiło do Sądu Najwyższego, który w pełni trafnie zmienił wyrok Sądu II instancji niekorzystny dla pracownika, który był mobbingowany.

Odnośnie zachowań, które mogą stanowić przejaw mobbingu zachęcam do zapoznania się z moim innym postem Czy nadmierne obciążenie pracą to mobbing? W którym omawiam nie tylko pytanie postawione w tytule, lecz podaję również inne zachowania, które mogą być uznane za mobbing.

 

Sąd Najwyższy  Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 18 grudnia 2018 r. II PK 243/17 w pełni celnie wskazał, iż:

,,W tym zakresie Sąd Najwyższy podzielił ustalenia Sądu pierwszej instancji i ich mobbingową subsumcję pod dyspozycję art. 94(3)par.2 KP, który zasadnie i trafnie uznał, iż wielokrotne przypadki stałego złośliwego dręczenia, dokuczania i nękania podwładnej połączone z bezprawnym utrudnianiem możliwości korzystania z pracowniczych uprawnień przysługujących z tytułu wychowywania nieletnich dziećmi, które z wymienionych przyczyn doprowadziły do rozstroju zdrowia pokrzywdzonej w postaci zaburzeń adaptacyjnych depresyjno- lekowych z tendencją do dalszych objawów somatycznych (bóle brzucha i zamostkowe, zawroty głowy i trzęsące się ręce) i rozwiązania umowy o pracę – ewidentnie wyczerpywały znamiona mobbingu w rozumieniu art. 94(3)KP.”

W ocenie autora opinii przesłanki wystąpienia mobbingu należy oceniać co do zasady dość liberalnie, tj. iż poszczególne zachowania nie muszą mieć szczególnej wagi, lecz przy długotrwałym ich stosowaniu mogą mieć daleko negatywny wpływ na stan zdrowia psychicznego pracownika. Powinniśmy pamiętać, że miejsce pracy i klimat w nim panujący ma ogromne znaczenie dla całego naszego życia, i mam nadzieję – oraz jak na szczęście obserwuję przez pryzmat spraw moich klientów – że coraz bardziej pracodawcy jak i pracownicy (gdyż często to również oni stosują mobbing) będą szanowali się w miejscu pracy, oraz starali się tworzyć spokojny klimat do wykonywania pracy.

Jak również celnie wskazał Sąd Najwyższy:

,,Sąd drugiej instancji bezpodstawnie i bezzasadnie sugerował, jakoby deliktowe nękanie nie było zbyt dotkliwe dla skarżącej, która „mogła nie zawierać kolejnych umów i odmówić dalszej współpracy a tak się nie stało”, choć ostatecznie tak się stało, gdy psychicznie zdesperowana skarżąca rozwiązała stosunek pracy z powodu mobbingu. Oznacza to, że obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązywania z powodu mobbingu umowy o pracę na czas nieokreślony, bo nie są to efektywne sposoby przeciwdziałania deliktowym zachowaniem mobbera na gruncie bezwarunkowego obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowemu nękaniu, poniżaniu lub ośmieszaniu pracownika (art. 94(3) par. 1 KP), a tak było w przedmiotowej sprawie, w której poddawana mobbingowi skarżąca wskazała taką przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.”

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.