Czy ZUS może odmówić abolicji z powodu kilkudniowego opóźnienia w spłacie?

adwokat zus szczecin porada prawna prawo pracy odprawa szczegolne warunki apelacja skuteczny prawnik 200x300 - Czy ZUS może odmówić abolicji z powodu kilkudniowego opóźnienia w spłacie?

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt: III UK 178/18 przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną wniesioną przeze mnie na rzecz mojego klienta dotyczącą wykładni przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej: ustawa abolicyjna). Przedmiotem skargi jest kwestia poruszona w temacie postu….

Postępowanie abolicyjne na podstawie przepisów ustawy ma za zadanie odciążyć przedsiębiorców poprzez umorzenie im części zaległości składkowych na ubezpieczenia społeczne.

Ustawa przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Umorzenie należności na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych oraz kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Postępowanie abolicyjne jest dwu etapowe, jednym z nich jest wydanie decyzji zawierającej terminarz spłat należności nie podlegających umorzeniu. Przedsiębiorca w celu uzyskania dobrodziejstwa umorzenia części zaległych należności musi dokonać spłat w wysokości i terminach w owym terminarzu przewidzianym.

Warunki umorzenia należności tytułem składek na ubezpieczenia społeczne określają w szczególności art. 1 ust. 1 pkt 1, 10, 11, ust. 6, ust. 8, ust. 13 pkt 1 i 2, ust. 10, ust. 11, ust. 12 ustawy abolicyjnej. Istotnym zagadnieniem prawnym jest to czy niewielkie np. jednodniowe i uzasadnione okolicznościami opóźnienie w płatności niewielkiej części ostatniej raty płatności skutkuje tym, że całość należności objętych umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie ulegają umorzeniu, czy też owe niewielkie i uzasadnione opóźnienie skutkuje tym, że należności powinny zostać umorzona.

W mojej ocenie w takiej sytuacji należności powinny zostać umorzone, w szczególności wobec faktu, że interes ZUS w takim przypadku nie zostaje zagrożony nawet w niewielkim stopniu.

Interesującym niewątpliwie jest jak Sąd Najwyższy podejdzie do przedmiotowego zagadnienia, mam nadzieję, że podzieli argumentację zawartą w skardze kasacyjnej, jednakże już samo jej przyjecie do rozpoznania oznacza, że Sąd Najwyższy dostrzega wagę przedstawionego zagadnienia.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.