Czy ZUS zasadnie odmawia umorzenia zaległych składek?

zus odwolanie od decyzji adwokat radca prawny szczecin prawo pracy krus skuteczny prawnik alimenty zachowek spadek testament 300x200 - Czy ZUS zasadnie odmawia umorzenia zaległych składek?

W związku z wniesioną przeze mnie skargą kasacyjną Sąd Najwyższym Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia wczorajszego (13.06.2019 r.), sygn. akt sprawy: III UK 178/18 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, na korzyść mojego klienta. Zagadnieniem prawnym rozpatrywanym w sprawie było to jak niewielkie i uzasadnione opóźnienie w płatności części….

Należności tytułem składki płatnej w wykonaniu umowy o rozłożeniu na raty należności niepodlegającej umorzeniu.

Jeszcze tytułem wstępu:

Ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą ustawodawca wprowadził możliwość umorzenia części składek dla przedsiębiorców.

 

Garść przydatnych informacji na stronie ZUSu – link do kliknięcia.

 

WAŻNE:

Termin składania wniosków, co do zasady minął, lecz z wnioskiem wystąpić mogą osoby, którym ZUS wydał decyzje o:

  • objęciu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
  • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
  • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią,

za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Odnośnie orzeczenia Sądu Najwyższego w skardze kasacyjnej argumentowałem, iż błędnym hest stanowisko, że gdy następuje niewielkie i uzasadnione opóźnienie w płatności części ostatniej raty to nie jest możliwym umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej, gdy zgodnie z prawidłową wykładnią przepisów w przypadku niewielkiego i uzasadnionego opóźnienia w płatności ostatniej raty wynikającej z umowy możliwym i zasadnym jest umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej.

 

Jak argumentowałem w skardze kasacyjnej:

,,jak się wydaje niedopuszczalną jest wykładnia przy przyjęciu, której nawet jednodniowe usprawiedliwione opóźnienie w płatności rzutuje na odmowę umorzenia składek. Podkreślenia przy tym wymaga, że znaczna część przepisów systemu ubezpieczeń społecznych w świetle judykatury umożliwia przywrócenie terminów płatnikom/ubezpieczonym do dokonania określonej czynności, zaś ewentualna odmowa ZUS w przedmiotowym zakresie podlega dalszej sądowej kontroli.

Przy tym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego należy wskazać, że interpretowanie przedmiotowych przepisów w ten sposób, że zasadną jest odmowa umorzenia należności na podstawie przepisów abolicyjnych niezależnie od wystąpienie niewielkiego i uzasadnionego proporcjonalnie do terminu owego opóźnienia w płatności ostatniej raty, jest sprzeczna z Konstytucją (vide między innymi wyrok TK: K 24/15 | 11 X 2016), gdyż pomija możliwość wystąpienia okoliczności niezawinionych i niezależnych od zobowiązanego, które wpływają na nieznaczne przekroczenie przedmiotowego terminu.

Ponadto, wskazuje się, że w przedmiotowym zakresie per analogia należy stosować przepisy o przywróceniu terminy do uiszczania składek, a powyższe okoliczności uzasadniają jednodniowe opóźnienie w płatności (vide wyrok Sądu Apelacyjny w Lublinie z 2015-07-22 , sygn. akt: III AUa 387/15).

Należy podkreślić, że w sprawach zbliżonych tj. dotyczących układów ratalnych ZUS przywraca – zgodnie z obserwowaną praktyką – układy ratalne, także w przypadku znacznie cięższych kwotowo i czasowo uchybień, nadto nie zrywa ich nawet w przypadku opóźnień dwóch kolejnych rat płatności, a zerwanie układu zazwyczaj poprzedzone jest wezwaniem do zapłaty należności.”

Kwestia ta może mieć znaczenie również na przyszłość, gdy ustawodawca wprowadzając inne ustawy abolicyjne również przyjmie konstrukcję częściowej spłaty należności. W konsekwencji warto ów wyrok mieć gdzieś ,,w tyle głowy”, przede wszystkim zaś nie zawsze, gdy organ państwa np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmie określoną interpretację musi ona być prawidłowa. I to nawet jak czasami pokazuje praktyka orzecznicza:) gdy Sąd II instancji przyjmuje odmiennie.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.