Dlaczego nie dostanę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy?

odszkodowanie_z_tytułu_wypadku_przy_pracy

Treść niniejszego posta stanowić ma pewne ostrzeżenie, gdyż post dotyczy błędu popełnionego przez ubezpieczonego, który pozbawił go prawa do rozpoznania jego sprawy przez Sąd. Błąd był tym bardziej dotkliwy, że wystąpił w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, które to sprawy niestety dość często tylko w teorii są proste i zrozumiałe dla każdego.

W przypadku, gdy pracownik ulega wypadkowi przy pracy przysługuje mu co do zasady jednorazowe odszkodowanie z ZUS, a także w pewnych okolicznościach odszkodowanie uzupełniające od pracodawcy. Czasami jednak pracownik może nie otrzymać należnego mu świadczenia.

Ubezpieczony może nie otrzymać świadczenia z ZUS w szczególności, gdy lekarz orzecznik nie stwierdzi u pracownika wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku pracownik powinien wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej. Nie wniesienie sprzeciwu i wniesienie odwołania do Sądu od decyzji ZUS w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia, skutkować będzie odrzuceniem przez Sąd odwołania. Sąd odwołania tego nie będzie nawet merytorycznie badał.

Należy więc zachować pełną ostrożność i w przypadkach wątpliwych konsultować się z osobami posiadającymi w tym zakresie odpowiednią wiedzę.