Dyscyplinarka za przesłanie wiadomości na prywatną pocztę pracownika?

prawo pracy radca prawny adwokat szczecin zus prawo rodzinne alimenty rozwod zachowek oddalenie skuteczny prawnik - Dyscyplinarka za przesłanie wiadomości na prywatną pocztę pracownika?

Sąd Najwyższy w wyroku z z dnia 3 kwietnia 2019 r. dokonał ciekawej i praktycznej zarówno dla pracowników jak i pracodawców wykładni przepisów prawa pracy w zakresie możliwości rozwiązania umowy o pracę w związku z przesyłaniem wiadomości na prywatną pocztę pracownika, o czym w niniejszym poście… 

CZY PRZESYŁANIE WIADOMOŚCI NA POCZTĘ PRYWATNĄ MOŻE STANOWIĆ PODSTAWĘ DYSCYPLINARKI

Sąd Najwyższy wskazał, że:

,,Transferowanie dokumentów pracodawcy z jego serwera na prywatną pocztę elektroniczną pracownika należy kwalifikować w kontekście naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych nie tylko przez pryzmat tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) – art. 100 § 2 pkt 5 KP, ale także na podstawie oceny, czy zawarte w nich informacje są tego rodzaju, że ich ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, stwarzając potencjalną możliwość wykorzystania ich przez podmiot konkurencyjny (art. 100 § 2 pkt 4 KP).” Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 3 kwietnia 2019 r. II PK 334/17

 

Należy wskazać, że zgodnie z art. 100 par. 2 pkt 4 Kodeksu pracy:

Pracownik jest obowiązany w szczególności:
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 

Sąd Najwyższy stanął na stawisku, iż koniecznym jest chronienie informacji stanowiących efekt opłaconej przez pracodawcę pracy po to, aby nie mogły z nich nieodpłatnie korzystać osoby trzecie i to w sposób zagrażający istotnemu interesowi pracodawcy. W konsekwencji uznał, iż  zasadnym było dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 KP KP w związku z art. 100 par. 2 pkt 4 KP.

 

Innymi słowy dyscyplinarka była uzasadniona nawet, gdy informacje, które przesłał pracownik na swego prywatnego maila nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorcy, lecz ,,jedynie” informację mającą wymierną wartość dla pracodawcy i mogącą być wykorzystaną przez konkurencję.

CZY W KAŻDYM PRZYPADKU PRZESŁANIE INFORMACJI NA PRYWATNEGO MAILA GROZI DYSCYPLINARKĄ

jak celnie zastrzegł Sąd Najwyższy:

,,Samo jednak przekazanie takiej informacji poza serwer pracodawcy nie przesądza o naruszeniu podstawowego obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – ART. 100 PAR. 2 PKT 4 kp. Decydujące w tym zakresie znaczenie ma ocena, czy takie zachowanie pracownika służyło wykonywaniu jego obowiązków pracowniczych (a nie do innych celów) i stanowiło akceptowaną przez pracodawcę praktykę, wymuszoną realiami warunków pracy (np. konieczność wykonywania pracy poza zakładem pracy i brak dostępu do służbowej poczty elektronicznej). Trudno bowiem uznać za bezprawne zachowanie pracownika, który wykonuje swoje obowiązki pracownicze, dostosowując się do ustalonej przez pracodawcę organizacji pracy.”

CZY DOZWOLONE JEST KORZYSTANIE Z PRYWATNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

Warto również wspomnieć o następującym również niedawno wydanym orzeczeniu Sądu Najwyższego:

,,Nieuzasadnione wykonywaniem obowiązków pracowniczych utworzenie na prywatnym nośniku elektronicznym zbioru poufnych informacji obrazujących aktualne i planowane kontakty handlowe jest umyślnym naruszeniem podstawowego obowiązku pracownika dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia w rozumieniu art. 100 § 2 pkt 4 KP.”

Sąd Najwyższy wskazuje więc zgodnie w mojej ocenie z duchem czasu, iż informacja to potęga 🙂 w szczególności w obecnych warunkach rynkowych i podlega daleko idącej ochronie.

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).