Jak liczy się termin do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę?

adwokat szczecin prawo pracy zus odwołanie od decyzji o emeryturę wysokość emerytury 300x300 - Jak liczy się termin do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białogardzie IV Wydziału Pracy z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt: IV P 128/17 mój klient uzyskał prawo do odszkodowania za niezgodne z przepisami prawa i wadliwe dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie była kwestia zachowania miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę….

Zgodnie z art. 52 par. 2 Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Odnośnie terminu na wręczenie zwykłego wypowiedzenia pisałem w poście Czy na wręczenie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu jest jakiś termin?

https://prawopracyporady.pl/czy-na-wreczenie-pracownikowi-oswiadczenia-o-wypowiedzeniu-jest-jakis-termin/

 

Przepis oczywiście nie powoduje, że oświadczenie złożone z naruszeniem terminu jest nieskuteczne, ale rzutuje na jego wadliwość – przedmiotowe zaś powoduje, że pracownik może uzyskać prawo do przywrócenia do pracy lub do odszkodowania.

Istotną kwestią poruszaną między innymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest to od, którego momentu biegnie termin na złożenie w/w oświadczenia. SN dość liberalnie w mojej ocenie w tym zakresie podchodzi do działań pracodawcy, dając pracodawcy czas na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie zarówno przebiegu zdarzenia jak i jego skutków, stopnia zawinienia pracownika itp. Z tym, że należy, każdy przypadek rozpatrywać odrębnie.

W przypadku naruszeń o charakterze ciągłym np. w przypadku ciągłego naruszania zakazu konkurencji, bieg terminu liczy się od chwili zaprzestania owego naruszenia. Podobnie w przypadku innych działań pracownika, których charakter może przybierać działań ciągłych, lub też tzw. działań wieloskładnikowych.

Podkreślenia przy tym wymaga, że istotną jest wiedza pracodawcy, w szczególności zaś należy wskazać, że zmiana składu zarządu spółki kapitałowej nie powoduje, że ów bieg miesięczny ponownie rozpoczyna swój bieg – co też często błędnie przyjmowane jest w praktyce ,,obrotu kadrowego”:)

Oczywiście uchybienie formalne stanowić może kolejny obok niezasadności przyczyn rozwiązania argument za uznaniem roszczeń pracownika za zasadne.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym: z odwołania od wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę, z odwołania od decyzji ZUS itp. zachęcam do kontaktu.