Jak pracownik (nie) powinien dochodzić roszczeń odszkodowawczych?

radca prawny prawo pracy adwokat odwolanie od wypowiedzenia wypadek przy pracy zus ubezpieczenia spoleczne renta 300x193 - Jak pracownik (nie) powinien dochodzić roszczeń odszkodowawczych?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (4.01.2018 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy (syg. akt: II Ca 868/17) oddalił roszczenie pracownika o zapłatę kwoty 59 087,00 zł skierowany przeciwko mojemu klientowi. W sprawie rozpatrywany było w szczególności zagadnienie prawne odpowiedzialności odszkodowawczej i zastosowania przepisów o związkach zawodowych….

Przede wszystkim należy wskazać przy formułowaniu jakichkolwiek pozwów odszkodowawczych na konieczność zweryfikowania istnienie niezbędnych przesłanek odpowiedzialności deliktowej pozwanego.

Artykuł 415 Kodeksu cywilnego jest krótki w swej treści jednakże treść jaką wypełnia ją orzecznictwo sądowe dość obszerna, niemniej jednak podstawowymi kwestiami – dla każdego prawnika – jest to czy występują przesłanki odpowiedzialności deliktowej. Jak to słusznie ujął Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (wyrok z dnia 2016-04-13,  I C 292/16).

Przesłankami odpowiedzialności deliktowej są powstanie szkody, zdarzenie z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy – czyli czyn niedozwolony oraz adekwatny związek przyczynowy pomiędzy owym zdarzeniem a szkodą (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 29 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 1775/14).

Tamże:

Współcześnie przeważa stanowisko, że należy rozdzielić zakresy winy i bezprawności, a bezprawność ujmować jako przesłankę winy. Przyjmuje się, że pojęcie winy należy odnieść jedynie do opisania podmiotowych cech zachowania się sprawcy szkody, jednak dopiero czyn bezprawny może być oceniany w kategoriach czynu zawinionego w rozumieniu art. 415 kc. Bezprawność czynu oznacza jego sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Winę można natomiast przypisać sprawcy czynu w sytuacji, w której istnieją podstawy do negatywnej oceny jego zachowania z punktu widzenia zarówno obiektywnego, jak i subiektywnego. ( por. A Rzetecka Gil, Komentarz do art. 415 k.c., lex /el 2011, wyrok SN z 7 maja 2008 r., IICSK 4/08, niepubl).

Ponadto należy wskazać, że w świetle mojej oceny prawnej art. 25(1) par. 2 ustawy o związkach zawodowach nie ma znaczenia prawnego dla odpowiedzialności odszkodowawczej związku związku zawodowego, gdyż obowiązek ten nie posiada sankcji na gruncie relacji członek związku zawodowego – związek zawodowy.

Odmienna intepretacja pozostawałaby w sprzeczności zarówno z Konstytucyjną zasadą wolności związkowej jak i ustawą o związkach zawodowych.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić przygotowanie odwołania od decyzji ZUS, prowadzenie postępowania sądowego przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Pracy lub też chciał zlecić sprawę/uzyskać poradę w sprawie z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, zachęcam do kontaktu.