Jak wykazywać wykonywanie pracy w warunkach szczególnych?

adwokat zus szczecin porada prawna prawo pracy odprawa szczegolne warunki apelacja skuteczny prawnik 200x300 - Jak wykazywać wykonywanie pracy w warunkach szczególnych?

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia dzisiejszego (21.11.2017 r.), sygn. akt: III AUa 380/17 r. uchylił na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zaś istotnym zagadnieniem w sprawie była kwestia wykazania wykonywania pracy w warunkach szczególnych, o czym w niniejszym poście….

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Ubezpieczeń Społecznych oddalił odwołanie mojego klienta – należy wskazać, że w postępowaniu pierwszoinstancyjnym klient reprezentował sam siebie działając bez zawodowego pełnomocnika – wskazując, że w ocenie Sądu nie wykonywał on pracy w warunkach szczególnych.

Kwestią, która czasami umyka ubezpieczonym wnoszącym odwołania od niekrozystnych dla nich decyzji ZUS jest to, że postępowanie przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ma charakter kontradyktoryjny tj. to na odwołującym spoczywa ciężar wykazania okoliczności z których wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Wszelkie więc korzystne dla siebie wnioski dowodowe należy zgłosić w postępowaniu I instancyjnym, zaś stan faktyczny, który następnie ustali Sąd I instancji wpływa na zakres zastosowania przepisów materialno-prawnych.

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Apelacyjny jak wskazał sędzia sprawozdawca w ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd w pełni podzielił zarzuty zawarte w apelacji sporządzonej przez pełnomocnika, co skutkowało koniecznością uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.

W tym miejscu warto wskazać, że w przypadku, gdyby mój klient już w postępowaniu I instancyjnym korzystał z profesjonalnej pomocy prawnej to być może oszczędziłby sobie nerwów związanych z postępowaniem apelacyjnym, zaś stan faktyczny mógłby zostać ukształtowany po jego myśli.

Należy podkreślić, że w toku postępowanie z odwołania od decyzji ZUS katalog środków dowodowych jest otwarty, przy tym dokumenty, które posiada ubezpieczony mogą znacznie przechylić szalę sprawy na jego stronę. Należy także podkreślić, co jest ugruntowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego, że nie nazwa ale rodzaj faktycznie wykonywanych czynnośći przesądza o uznaniu danej pracy za pracę w warunkach szczególnych, co w szczególności wymaga zazwyczaj przeprowadzenia postępowania dowodowego z zeznań świadków.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym: z odwołania od wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę, z odwołania od decyzji ZUS itp. zachęcam do kontaktu.