Łatwiej uzyskać nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – ważna uchwała Sądu Najwyższego.

prawo pracy szczecin ubezpieczenia spoleczne odwolanie od decyzji zus stargard szczecinski nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne 300x202 - Łatwiej uzyskać nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – ważna uchwała Sądu Najwyższego.

Jednym z warunków uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy. SN wypowiadał się w tym zakresie dość często (odnośnie różnych trybów rozwiązania umowy o pracę), linie orzecznicze bywały różne. Natomiast uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego wydaje się przecinać jeden ze sporów prawnych toczących się w samym Sądzie Najwyższym – ową uchwałą SN dokonuje bowiem cięcia owego węzła gordyjskiego zagadnienia prawnego, w sposób bardzo korzystny dla nauczycieli.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 kwietnia 2016 r. przyjął, że warunek rozwiązania stosunku pracy wymagany do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.) jest spełniony w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta.

Innymi słowy samo rozwiązanie umowy o pracę w związku z upływem czasu jej trwania uzasadnia prawo do świadczenia kompensacyjnego dla nauczyciela.

Z uchwałami 7 Sędziów Sądu Najwyższego się nie dyskutuje, wykładnia ta będzie stosowana przez Sądy. Jak szybko przebije się do świadomości ZUS, zobaczymy, na pewno warto się w takiej sytuacji odwoływać.

Jeśli chodzi o ocenę prawną uchwały to, w mojej ocenie dokonanie rozszerzającej wykładni jest niewątpliwie korzystne dla ubezpieczonych.

Jest to w mojej ocenie, co prawda, przykład pewnego prawotwórstwa ze strony SN, ale w dobrym celu, jakim jest korekta niedoskonałości regulacji wprowadzonych przez ustawodawcę.

Koncepcja, że rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę w myśl ustawy o świadczeniach kompensacyjnych jest w mojej ocenie nieco kuriozalna, w szczególności wobec faktu, że umowa o pracę wskutek upływu czasu nie rozwiązuje się, ale wygasa. Jednakże uchwała jak wskazałem powyżej jest, i jest korzystna dla nauczycieli, w konsekwencji należy ją stosować.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w powyższym, lub też innym zakresie, albo chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.