Możliwość uchylenia się od oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej za porozumieniem stron – szantaż i ciąża opis przypadków.

prawnik szczecin radca prawny porozumienie stron 300x200 - Możliwość uchylenia się od oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej za porozumieniem stron – szantaż i ciąża opis przypadków.

W niniejszym poście omówiona zostanie kwestia możliwości uchylenia się od zawartego porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest sposobem rozwiązania stosunku pracy wskutek złożenia przez pracodawcę oraz pracownika zgodnych oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy o pracę.

W praktyce dobrowolność rozwiązania umowy o pracę ze strony pracownika budzi czasami wątpliwości, gdyż pracodawca chcąc rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem nakłania go do podpisania porozumienia. W przypadku, gdy owe ,,nakłanianie” skutkuje powstaniem po stronie pracownika wad oświadczenia woli pracownik może uchylić się od złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron.Oświadczenie woli składające się na porozumienie rozwiązujące umowę o pracę może być dotknięte wadami, co uzasadnia odpowiednie stosowania przepisów kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia woli (art. 82 – 88 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kodeksu pracy).

W tym zakresie ciekawy judykat wydał Sąd Rejonowy w Białymstoku (wyrok nieprawomocny) sygn. Akt: VI P 88/15 w którym stwierdził, że: ,,za groźbę bezprawną możliwe jest uznanie wysuniętej przez pracodawcę groźby zwolnienia dyscyplinarnego, a więc zastosowanie skądinąd legalnego środka prawnego. W doktrynie prawa słusznie przyjmuje się, że jeśli były podstawy takiego zwolnienia, zgoda na porozumienie rozwiązujące jest dla pracownika korzystnym sposobem zakończenia zatrudnienia. Inaczej rzecz się ma w razie braku podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, czego pracodawca ma świadomość (por. komentarz do art. 30 Kodeksu Pracy, autor: Zbigniew Góral, stan prawny: 2014.08.15, Lex Omega). (…) W tym miejscu należy jeszcze raz odwołać się do stanowiska doktryny, gdzie podkreśla się, iż wysuniętą przez pracodawcę groźbę zwolnienia dyscyplinarnego uznaje się za groźbę bezprawną, w przypadku braku podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, czego pracodawca ma świadomość.

Innymi słowy podpisanie porozumienia stron w związku z w/w groźbą może uzasadniać uchylenie się od oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Tym nie mniej należy podkreślić, że przedmiotowa możliwość uzależniona jest od istniejącego w konkretnej sprawie stanu faktycznego.

Należy również wskazać, że zachodzi możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli o rozwiązani umowy o pracę jest w przypadku, gdy kobieta nie posiadający wiedzy o stanie ciąży składa oświadczenie o rozwiązani umowy o pracę (tak w szczególności Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 16.06.2009 r., I PK 17/2009). Należy jednak wskazać, że nie wystarczy jednak ustalenie niewiedzy o stanie ciąży, by uznać wszelkie oświadczenia woli składane przez niewiedzącą o stanie ciąży osobę za oświadczenia, od których skutków można się skutecznie uchylić. Zgodnie z art. 84 kc w danej sytuacji należy uznać błąd za istotny, gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści.

Powyżej przedstawiam dwa przypadki w których można uchylić się od oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, tym nie mniej przypadków tych jest więcej i należy każdorazowo przeanalizować okoliczności danej sprawy.

W przypadku, pojawienia się problemów w w/w zakresie zachęcam do kontaktu.