Nowelizacja umów na czas określony – czerwiec 2015 r.

umowy o prace na czas okreslony nowelizacja prawnik szczecin 300x200 - Nowelizacja umów na czas określony – czerwiec 2015 r.

Nowelizacja umów o pracę na czas określony, kwestia dotycząca milionów Polaków, na jakim znajduje się etapie?

Dnia 25 czerwca 2015 r. zakończyło się 95 posiedzenie Sejmu na którym Sejm zajmował się kwestią zmiany przepisów kodeksu pracy w zakresie między innymi umów na czas określony. Sejm przyjął zmiany, w szczególności w następującym zakresie:

  1. jeśli okres zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

  1. Powyższe nie dotyczy jednak zatrudnienia np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji, zatrudnienia w placówkach zagranicznych.

  1. Istoną zmianą jest uzależnienie okresów wypowiedzenia umów o pracę wyłącznie od czasu ich trwania – w praktyce doprowadzenia do takiego samego zróżnicowania okresów wypowiedzenia w zależności od stażu pracy jak przy umowach na czas nieokreślony (do czego faktycznie zmusił Państwo ETS wydając wyrok w którym wskazał, że zróżnicowanie okresów wypowiedzenia pracownikó w zatrudnionych na czas określony i nieokreślony stanowi dyskrymiację w zatrudnieniu). Oznacza to, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata.

  1. Pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część. Rozwiązanie to w praktyce i tak było stosowane, mimo braku jakiejkolwiek regulacji prawnej w tym zakresie.

  1. Ponadto w nowelizacji doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. W myśl nowych regulacji, możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy.

  1. Z kodeksu pracy usunięto również archaiczną i w praktyce prawie w ogólnie niestosowaną umowę na czas wykonywania określonej pracy, za wyjątkiem umów o pracę członków zarządów spółek handlowych (co do zasady).

Prace nad umowami podejmie Senat, jak się wydaje zastrzeżeń do nowelizacji nie powinno być i ustawa zostanie przedłożona Prezydentowi do podpisu. W mojej ocenie ustawa zostanie uchwalona przed wyborami. W następnym poście zajmę się kwestią wpływu nowelizacji na sytuację osób obecnie zatrudnionych na podstawie umów na czas określony.