Nowelizacja umów na czas określony – czerwiec 2015 r.

umowy_o_pracę_na_czas_określony_nowelizacja_prawnik_szczecin

Nowelizacja umów o pracę na czas określony, kwestia dotycząca milionów Polaków, na jakim znajduje się etapie?

Dnia 25 czerwca 2015 r. zakończyło się 95 posiedzenie Sejmu na którym Sejm zajmował się kwestią zmiany przepisów kodeksu pracy w zakresie między innymi umów na czas określony. Sejm przyjął zmiany, w szczególności w następującym zakresie:

 1. jeśli okres zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 1. Powyższe nie dotyczy jednak zatrudnienia np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji, zatrudnienia w placówkach zagranicznych.

 1. Istoną zmianą jest uzależnienie okresów wypowiedzenia umów o pracę wyłącznie od czasu ich trwania – w praktyce doprowadzenia do takiego samego zróżnicowania okresów wypowiedzenia w zależności od stażu pracy jak przy umowach na czas nieokreślony (do czego faktycznie zmusił Państwo ETS wydając wyrok w którym wskazał, że zróżnicowanie okresów wypowiedzenia pracownikó w zatrudnionych na czas określony i nieokreślony stanowi dyskrymiację w zatrudnieniu). Oznacza to, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata.

 1. Pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część. Rozwiązanie to w praktyce i tak było stosowane, mimo braku jakiejkolwiek regulacji prawnej w tym zakresie.

 1. Ponadto w nowelizacji doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. W myśl nowych regulacji, możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy.

 1. Z kodeksu pracy usunięto również archaiczną i w praktyce prawie w ogólnie niestosowaną umowę na czas wykonywania określonej pracy, za wyjątkiem umów o pracę członków zarządów spółek handlowych (co do zasady).

Prace nad umowami podejmie Senat, jak się wydaje zastrzeżeń do nowelizacji nie powinno być i ustawa zostanie przedłożona Prezydentowi do podpisu. W mojej ocenie ustawa zostanie uchwalona przed wyborami. W następnym poście zajmę się kwestią wpływu nowelizacji na sytuację osób obecnie zatrudnionych na podstawie umów na czas określony.

 • misiek

  Witam.
  A co ze stażem pracy przed wejściem w życie nowelizacji? Następuje reset tego stażu w dniu wejścia w życie tych przepisów i staż ten przed wejściem w życie nie jest brany pod uwagę do tych 33 miesięcy?

  Czy oznacza to ,że jeśli w dniu wejścia wżycie tej ustawy mam już staż u danego pracodawcy ponad 3 lata nie przekształca się ta umowa obligatoryjnie na czas nieokreślony?
  Proszę o rozwianie moich wątpliwości.

 • Wojciech Chmurak

  Witam, dobrze Pan to ujął – ustawodawca przewidział, że następuje reset tego stażu i ów staż nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu limitu 33 miesięcy. Z jednej strony realizuje to zasadę lex retro non agit, z drugiej zaś strony osoby uprzednio zatrudnione na podstawie długoletnich umów na czas określony ,,tracą” (nie dotyczy to jedna wieloletnich umów na czas określony, których zawarcie stanowi obejście przepisów o umowach na czas określony). Odnośnie Pana pytania zachęcam do kontaktu mailowego w celu uzyskania porady prawnej, gdyż istotne znaczenie mają okoliczności każdej indywidualnej sprawy.

 • misiek

  Witam.
  Tego się właśnie obawiałem. Dziękuję bardzo za rozwianie wątpliwości.
  pozdrawiam

 • Wojciech Chmurak

  Proszę bardzo.