Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela za porozumieniem stron do kontroli Sądu Pracy?

 

radca prawny adwokat szczecin karta nauczyciela prawo pracy porady prawo oswiatowe alimenty odwolanie od wypowiedzenia odwolanie od decyzji zus 300x200 - Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela za porozumieniem stron do kontroli Sądu Pracy?

Nauczyciel może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w drodze porozumienia, jednakże czy w takim przypadku pozbawia się prawa do sądowej kontroli prawidłowości ograniczenia zatrudnienia?

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela:

  1. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być – za zgodą nauczyciela – stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 , nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20.

 

Sąd II instancji rozpatrując sprawę (sygn. akt SN I PK 154/17) uznał, że w przypadku zawarcia porozumienia w przedmiocie ograniczenia zatrudnienia brak jest podstaw do badania zgodności owej czynności z prawem. Jak wskazał Sąd w uzasadnieniu:

 

,,Badanie powyższej kwestii możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy pracodawca modyfikuje stosunek zatrudnienia w drodze jednostronnej czynności prawnej (np. wypowiedzenia warunków pracy i płacy lub wypowiedzenia umowy o pracę), a nie gdy strony stosunek ten modyfikują w drodze swego rodzaju porozumienia – propozycji pracodawcy i oświadczenia pracownika o jej przyjęciu.”

Nadto, jak wskazał Sąd II instancji: Kwestia skierowania tej propozycji konkretnie do powódki pozostaje poza kontrolą Sądu.

Innymi słowy nauczyciel miałby zostać pozbawiony możliwości kontroli owej czynności, jak również Sąd nie badałby kryteriów doboru określonego nauczyciela do ograniczenia mu zatrudnienia.

Odmienne, acz w mojej ocenie bardzo trafne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 listopada 2018 r. I PK 154/17 wskazując, iż:

,,Nauczyciel, który mając uzasadnioną obawę utraty zatrudnienia, wyraził zgodę na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w trybie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) w drodze porozumienia, ale równocześnie kwestionował wystąpienie przesłanek z art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, zachowuje uprawnienie do sądowej merytorycznej oceny działań pracodawcy na podstawie tych przepisów, łącznie z weryfikacją kryteriów wytypowania nauczyciela do ograniczenia wymiaru zajęć.”

 

Przedmiotowe powoduje, że nauczyciel nawet wyrażając zgodę na ograniczenie zatrudnienia za porozumieniem stron nadal ma możliwość dokonania Sądowej kontroli prawidłowości działań pracodawcy pod względem zgodności ich z przepisami prawa. Ponadto, decyzja pracodawcy nie może być arbitralna, lecz oparta na określonych niedyskryminacyjnych oraz obiektywnych kryteriach doboru pracownika do ograniczenia wymiaru zajęć.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.