Rocznik 53 ,,z” czy ,,bez” odsetek?

radca prawny szczecin porady prawne szczecin porady prawne kancelaria adwokat zus emerytura odwolanie od decyzji - Rocznik 53 ,,z

Ustawodawca ustawą miał zakończyć problemy osób z rocznika 53, jednakże jednym z nadal nierozwiązanych problemów pozostała kwestia prawa do odsetek od wypłacanych świadczeń. Czy odsetki są czy też nie należne, o tym w niniejszym poście…

Osoby z rocznika 53 – początek.

Problem emerytury rocznika 1953 wywołuje poruszenie już od dłuższego czasu. Począwszy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16), w którym to została rozpatrzona kwestia pytania Sądu Okręgowego w Szczecinie dotycząca obniżenia świadczeń emerytalnych pobieranych przez kobiety urodzone w 1953 r. Trybunał jednogłośnie uznał, że ustawodawca nie powinien i nie miał prawa stawiać w gorszej sytuacji kobiet, które pobierały świadczenie po tym, jak skorzystały już z wcześniejszych emerytur.

Nowelizacja.

Następnie, dnia 10 lipca 2020 r. weszła życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1222), którą zmierzała do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16), nakazujący ustawodawcy wprowadzenie odpowiednich regulacji mających na celu sanację konstytucyjności sytuacji prawnych, w których zastosowanie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wątpliwości budzi to czy ustawa faktycznie realizuje przedmiotowe założenia.

Odsetki nadal nierozwiązany problem.

Aktualnie, po przeliczeniu emerytury na korzystniejszych zasadach, zaktualizował się problem należnych odsetek od niewypłaconego świadczenia.

Uprzednio pisałem w przedmiotowym zakresie w niniejszym poście:

Czy rocznik 53 ma prawo do odsetek od wypłaconych świadczeń?

Moje przewidywania sprawdziły się tj. ZUS wydawał masowo decyzje odmowne, jak pozwoliłem sobie również wskazać w w/w poście:

,,W konsekwencji powyższego, pomimo wydania w tym zakresie ustawy, która precyzyjnie nie reguluje kwestii odsetek, a jedynie wskazuje termin wydania decyzji z urzędu w mojej ocenie nie można uznać by ustawa nowelizująca miała charakter kompleksowy. Z winy bowiem działania organów państwa – nie obywatela – doszło do zbyt późnego i niezasadnego niewypłacenia należnego mu świadczenia, co winno łączyć się z obowiązkiem uiszczenia odsetek przez ZUS.”

Tym bardziej cieszy mnie, iż moje zapatrywania podzielił m.in. Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie wydając wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 15 stycznia 2020 r. VII U 3670/19. – co prawda, aktualnie nieprawomocny, jednakże przedstawia w sposób jasny i jednoznaczny odpowiedź na powstałe zagadnienie.

Zgodnie z powyższym, Sąd wskazał, że:

„W prawomocnych i negatywnych decyzji organu rentowego w trybie przewidzianym przez art. 145a § 1 k.p.a. zapewnia zainteresowanym odzyskanie pełni praw do świadczeń od momentu ich pozbawienia lub ograniczenia, w tym również do odsetek. Sąd zważył, że odpowiedzialnością powinien zostać obarczony Skarb Państwa, ponieważ w wyniku błędów ustawodawcy ubezpieczeni pozbawieni byli prawa do uzyskania podwyższonego świadczenia od chwili wydania decyzji. Organ rentowy jest podmiotem, który reprezentuje Skarb Państwa w zakresie przyznawanych świadczeń dla obywateli. Wobec powyższego Sąd doszedł do przekonania, że odpowiedzialność, w wyniku której należy przyznać odsetki odwołującej, należy scedować ze Skarbu Państwa na Zakład Ubezpieczeń Społecznych działający w jego imieniu. Ubezpieczonej należy się prawo do odsetek, bowiem niezgodnie z nowymi przepisami prawa była pozbawiona należnego jej świadczenia w wyższej kwocie, zaś organ rentowy jest jedynym podmiotem, który może wypłacić jej odsetki za okres, w którym pobierała emeryturę w niepełnej wysokości.”

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).