Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby pobierającej emeryturę?

zus odwolanie od decyzji adwokat radca prawny szczecin prawo pracy krus skuteczny prawnik alimenty zachowek spadek testament 300x200 - Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby pobierającej emeryturę?

Orzecznictwo sądowe powinno dokonywać korekty błędów ustawodawcy, jak przedmiotowe przedstawia się w przypadku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osoby pobierającej emeryturę? – o tym w niniejszym poście…

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ust. 1 lit a) ustawy o świadczeniach rodzinnych

  1. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

 

Literalna treść przepisu jest więc jasna.

 

Stanowisko organów.

Organy kierują się literalną treścią przepisów i wydają decyzje odmowne, czy jednakże warto odwoływać się od owych decyzji?

 

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W tym zakresie warto odnotować stanowisko NSA zajęte w jednym z niedawno wydanych przez niego wyroków.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.01.2020 r., sygnatura akt sprawy: I OSK 2392/19, w którym to rozpatrywano wykładnię art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) u.ś.r., w świetle przepisu świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Wykładnia sądowa przepisu.

Wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) u.ś.r. winna uwzględniać kontekst historyczny pojawienia się tego przepisu w systemie prawa. W dacie uchwalenia ustawy o świadczeniach rodzinnych wysokość ówczesnego świadczenia pielęgnacyjnego była niższa niż najniższe ówczesne wysokości świadczeń wyłączających prawo do tego świadczenia. Tym samym wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego celem jest zrekompensowanie danej osobie strat jakie ponosi w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, było uzasadnione i zgodne z systemem aksjologicznym wyrażonym w Konstytucji RP. W przypadku osób, o których mowa w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) u.ś.r., wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego było konsekwencją posiadania źródła utrzymania, którego wysokość przewyższała pierwotnie wysokość tego świadczenia.

Wnioski.

Można więc starać się o przyznanie świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego i jej emerytury. Wymagać to może składania odwołań od decyzji organów jednakże jak się wydaje warto podjąć owe staranie.

Wyrok TK.

Nadto, należy wskazać, iż zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1257) art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a, w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, została uznana za niezgodną z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy, w tym zakresie, nastąpi 9.01.2020 r.

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS,w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp., odwołania od decyzji innego organu,
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).