Czy świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko pracownikowi?

odwolanie od decyzji zus prawnik szczecin radca prawny zus decyzja renta socjalna swiadczenie przedemerytalne krus zus 300x218 - Czy świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko pracownikowi?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta i jednoznaczna, gdyż wynika z treści przepisów – świadczenie przysługuje osobie, która była pracownikiem, pozostawała w stosunku służbowym, prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrowanej w PUP w odpowiednim terminie od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże niniejszy post by nie powstał, gdyby odpowiedź była, aż tak prosta….

Zleceniobiorcą, osobą wykonującym pracę na podstawie umowy o dzieło nie przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego, jednakże odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy faktycznie ów zleceniobiorca lub wykonawca dzieła świadczył pracę w warunkach świadczących o istnieniu stosunku pracy.

Powyższe bowiem tj. istnienie stosunku pracy powoduje, że prawo do świadczenia przedemerytalnego (przy spełnieniu pozostałych warunków z ustawy) może powstać. Przy tym ubezpieczony ma możliwość albo wykazywać w toku postępowania sądowego z odwołania od decyzji odmownej ZUS w zakresie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego, że faktycznie był pracownikiem albo, też wystąpić z oddzielnym powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Przedmiotowe wymaga oczywiście wykazania, tym nie mniej przy choćby pomocy świadków jest to możliwe. Wskazuję przy tym, że sprawa z odwołania od decyzji ZUS  prawie na 100% miałaby swój finał w sądzie, gdyż ZUS nie uznałby dowodów przedkładanych przez ubezpieczonego w zakresie istnienia stosunku pracy – chyba, że tym dowodem byłaby umowa o pracęJ

Na pewno zaś nie można liczyć na ZUS w zakresie oceny zeznań świadków, czy też nawet oświadczeń pisemnych owych świadków – po złożeniu zaś odwołania zaczyna się batalia sądowa z ZUS, który dysponuje wyspecjalizowanymi służbami  prawnymi.

W pewnym podsumowaniu należy wskazać, że nawet jeśli pracowaliśmy oficjalnie na podstawie umowy zlecenia/o dzieło/świadczenie usług, to droga do uzyskania świadczeń przedemerytalnych nie musi być dla nas zamknięta.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z zakresu odwołania od decyzji KRUS, ZUS, od umowy o pracę, w zakresie asysty przy czynnościach kontrolnych itp. zachęcam do kontaktu.