Jak w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy skonstruować skuteczne odwołanie?

adwokat prawo ubezpieczen spolecznych szczecin skuteczny prawnik porady prawne krus wczesniejsza emerytura 206x300 - Jak w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy skonstruować skuteczne odwołanie?

W związku z odwołaniem od decyzji ZUS Sąd Okręgowy w Słupsku V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 19.06.2018 r. (sygn. akt: V U 492/16) zmienił decyzję ZUS na korzyść mojego klienta. W jaki sposób należy sformułować odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o rentę?

Przede wszystkim należy zachować elementy formalne, a więc w szczególności wskazać, że zaskarżamy decyzję w całości oraz wnosimy o jej zmianę.

Zachowanie elementów formalnych, choć konieczne (i np. nieskutkujące zwrotem odwołania w przypadku, gdy uchybimy terminowi w którym Sąd Ubezpieczeń Społecznych wezwie nas do ich uzupełnienia) nie przesądza o skuteczności odwołania.

W sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy najistotniejszą zazwyczaj kwestią jest ustalenie występowania całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

W konsekwencji zachodzi konieczność powołania dowodów z opinii biegłych sądowych odpowiednich specjalnosci oraz sformułowania dla nich tez dowodowych. Ponadto, należy w odwołanie odnieść się do dokumentacji medycznej, oraz uzasadnić dlaczego odwołaujący nie zgadza się z ustaleniami lekarza rzecznika ZUS oraz komisji lekarskiej ZUS. Istotnym jest też jeśli to możliwe powołanie się na opinie innych lekarzy, w tym lekarzy prowadzących.

Rzeczowość i profesjonalnośc argumentacji może rzutować na skuteczność złożonego odowłania.

Nadto, warto również przytoczyć orzeczenia sądów ubezpieczeń społecznych wydanych w sprawach podobnyhc.

Niezależnie od przedmiotowego może pojawić się kwestia spełnienia również innych przesłanek prawa do renty, które ZUS dość często jednostronnie interpretuje na swoją korzyść, jak również czasami stan faktyczny przyjęty przez ZUS lub wynikający z dokumentów jest odmienny niż rzeczywisty, co również rzutować może na prawo do renty. Liczne zagadnienia prawne pojawiające się w sprawach o rentę omawiam również w innych postach zachęcam do zapoznania się z zakładką ,,renta z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna”.

Wpływ na skuteczne wniesienie odwołania ma również sporządzenie go przez osobę z odpowiednim doświadczeniem:)

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.