ZUS nie może zakwestionować umowy o dzieło?

zus odwolanie od decyzji umorzenie zaleglosci skuteczny prawnik szczecin krus porady prawne prawo pracy 300x200 - ZUS nie może zakwestionować umowy o dzieło?

Rewolucyjny wyrok w sprawie możliwości ,,zmiany” kwalifikacji prawnej umowy o dzieło na umowę o świadczenie usług przez ZUS wydał Sąd Okręgowy w Częstochowie. Zaprezentowana przez Sąd interpretacja stanowić może nadzieję dla wielu przedsiębiorców w stosunku do których zawarte umowy o dzieło zakwalifikowano jako umowy o świadczenie usług. Więcej w treści postu….

Sprawy w zakresie kwestionowania przez ZUS umów o dzieło zaczynają się w sposób podobny. Inspektor zjawia się u płatnika, prosi o wykaz zawartych umów o dzieło, oraz treści umów, prowadzi czynności wyjaśniające, przepytuje świadków, następnie dokonuje kwalifikacji zawartych umów – zazwyczaj polegających na wykonywaniu prostych powtarzających się czynności w celu wytworzenia określonego dzieła – jako umów o świadczenie usług, co łączy się z koniecznością odprowadzenia składek ZUS.

Przedsiębiorcy pozostaje jedynie złożyć na początku zastrzeżenia do protokołu, a następnie odwołanie do Sądu Ubezpieczeń społecznych.

WAŻNE:

Już w toku postępowania wyjaśniającego dobrze jest korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, tak by inspektor ZUS nie poczynił jednostronnie ustaleń faktycznych pod z góry założoną przez siebie tezę, z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, oraz zadając sugestywne pytania świadkom. Ważna jest również treść pisemnych wyjaśnień płatnika, oraz rodzaje przedłożonych kontrolującemu dokumentów. Być może nie przekonamy w w/w sposób kontrolera ZUS, ale w Sądzie może to mieć znacznie.

Orzecznictwo Sądowe dość często zajmuje niekorzystne dla ubezpieczonych stanowisko, przyjmując w znacznym stopniu w mojej ocenie, nazbyt przychylną dla ZUS interpretację przepisów o umowach o dzieło.

Teraz jednak o orzeczeniu Sądu Okręgowego w Częstochowie, który zajął stanowisko wręcz rewolucyjne, ale też dobrze uargumentowane i mające oparcie w przepisach rangi ustawowej i Konstytucji.

Sąd wskazał, że:

„Umowa o dzieło jest umową rezultatu, który może mieć charakter materialny i niematerialny, w odróżnieniu do umowy zlecenia, która jest umową starannego działania. Między stronami umowy o dzieło nie występuje jakikolwiek stosunek zależności lub podporządkowania. Należy przyjąć, że wykonanie oznaczonego dzieła jest zwykle określonym procesem pracy lub twórczości o możliwym do wskazania momencie początkowym i końcowym, którego celem jest doprowadzenie do efektu (rezultatu) przyjętego przez strony w momencie zawierania umowy. W wypadku, gdy przedmiotem umowy o dzieło jest utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 praw autorskich, dzieło powinno być tak oznaczone, aby obowiązkiem przyjmującego zamówienie było dostarczenie zamawiającemu rezultatu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej przez strony postaci.”

 

I co najważniejsze:

„Przepisy te mają na tyle ogólny charakter, iż nie zawierają podstaw do ingerencji w treść umów stron, zawartych zgodnie z ich wolą ani kryteriów kwalifikacji i podstaw unieważniania zwartych przez strony umów o dzieło. Nie ma także w/w przepisach odesłań do stosowania przez ZUS kodeksu cywilnego i zawartych w nim konstrukcji nieważności czynności prawnych. Regulacje te nie określają dopuszczalnego momentu czasowego weryfikacji umów. Tym samym ubezpieczony jest ,,zaskakiwany” decyzją ZUS o skutkach wstecznych, jak i znajduje się w stanie niepewności prawnej co do skuteczności umowy w sferze ubezpieczeń społecznych” (Sąd Okręgowy w Częstochowie, sygn.. akt sprawy: IV U 1577/15).

Innymi słowy ZUS nie jest uprawiony do zmiany kwalifikacji prawnej umów, gdyż powoduje to stan niepewności co do prawa, nadto przeważające znaczenie przy kwalifikacji danej umowy winna mieć zgodna wola stron.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS, w zakresie poradnictwa prawnego przy kontroli ZUS, z odwołania decyzji o ustaleniu podlegania pod ubezpieczenia społeczne, za uznaniu za osobę współpracującą, z odmowy wypłaty zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, odmowy przyznania renty, lub o zapłatę nadgodzin, odprawy, w sprawie z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, chciał skorzystać z usług w zakresie przeprowadzeniu procesu wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, sporządzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS itp. zachęcam do kontaktu.