Zwolnienie pracownika z przyczyn jego niedotyczących a dobór pracownika do zwolnienia – zwolnienie nauczyciela i możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę.

umowy na czas okreslony nowelizacja prawnik szczecin 300x200 - Zwolnienie pracownika z przyczyn jego niedotyczących a dobór pracownika do zwolnienia - zwolnienie nauczyciela i możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę.

Jako prawnik w sprawach z zakresu prawa pracy mam często do czynienia ze sprawami – odwołaniami od wypowiedzeń umów o pracę. W niniejszym poście omówię kwestię bardzo istotną z punktu widzenia wielu pracowników tj. możliwość skutecznego odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego pracownikowi. Post będzie dotyczył zarówno sytuacji pracowników – nauczycieli jak i pozostałych pracowników.

Przede wszystkim należy wskazać, że stosunek pracy nauczyciela normowany jest przepisami Karty Nauczyciela i w tym zakresie występują liczne odrębności w stosunku do innych pracowników ale są też liczne podobieństwa.

Wspólną kwestią jest to, że pracodawca nie może według swojej swobodnej i niczym nie związanej oceny dokonać wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi. Z jednej strony jest bowiem ograniczany przez przepisy o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu, z drugiej zaś strony przez same przepisy o zasadaności wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi.

Zwolnienie nauczyciela w przypadku reorganizacji lub likwidacji szkoły przypomina bardzo likwidację stanowiska pracy na podstawie ustawy ,,o zwolnieniach grupowych”. Należy również podkreślić, że istotnym jest to czy dany nauczyciel zatrudniony jest na podstawie mianowania czy też nie, gdyż do pracownika zatrudnionego na podstawie mianowania nie stosujemy ustawy ,,o zwolnieniach grupowych”.

W konsekwencji zarówno w przypadku stosowania ustawy ,,o zwolnieniach grupowych” jak i zwolnienia nauczyciela mianowanego z w/w powodów, zachodzi konieczność wytypowania określonego nauczyciela do zwolnienia. Nie wystarczy samo zaistnienie przyczyny, zachodzi również konieczność przyjęcia określonych kryteriów doboru pracownika do zwolnienia.

Sposób sformułowania wypowiedzenia umowy o pracę, a także faktyczne istnienie okoliczności stanowiących podstawę wypowiedzenia umowy rzutuje następnie na wygraną pracownika w Sądzie pracy. Przy tym warto zauważyć, że nawet jeśli pracownik nie jest zainteresowany przywróceniem do pracy może uzyskać odszkodowanie. Odszkodowanie to wynosi maksymalnie trzykrotność pensji – przy praktycznie zerowych kosztach sądowych prowadzenia procesu z zakresu prawa pracy, zazwyczaj warto ,,powalczyć” o dodatkowe pieniądze w Sądzie pracy.

Jeżeli masz czytelniku problem w w/w zakresie lub dostałeś wypowiedzenie umowy o pracę i nie wiesz czy warto się od niego odwołać (i jak) zachęcam do kontaktu prywatnego w celu uzyskania kompetentnej i fachowej pomocy.