Abolicja ZUS – ostatni dzwonek na umorzenie składek ZUS.

dollarphotoclub 73275896 300x225 - Abolicja ZUS – ostatni dzwonek na umorzenie składek ZUS.

Zgodnie z przepisami ustawy abolicyjnej istnieje możliwość umorzenia składek ZUS, które nie zostały opłacone za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. – dotyczy to składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, a także odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Termin do składania wniosków wkrótce jednak upływa.

Z w/w dobrodziejstwa skorzystać mogą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórcy lub artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich. Jeżeli więc istnieje możliwość umorzenia składek ZUS, dlaczego by z niej nie skorzystać?

Ponadto, warto zauważyć, że z wnioskiem takim wystąpić mogą spadkobiercy lub osoba trzecia, jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności.

Ustawa abolicyjna nie przewiduje natomiast możliwości umorzenie należności ,,za pracownika”.

Termin na złożenie wniosku o umorzenie składek ZUS wynosi 24 miesiące od dnia wejście w życie ustawy, a więc 24 miesiące od dnia 15.01.2013 r. – termin na złożenie wniosku upływa więc wkrótce!!!

Ustawa przewiduje pewien wyjątek w w/w zakresie, w odniesieniu do osób w stosunku do których decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne wydano po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jeżeli zainteresował cię temat artykułu lub chciałbyś mi powierzyć swoją sprawę w powyższym zakresie, zachęcam do kontaktu.