Kto poniesie odpowiedzialność za mniejszą emeryturę? – skutki prawne wydania niewłaściwej dokumentacji ubezpieczeniowej przez pracodawcę.

dokumentacja zus emerytura odwolanie od decyzji odszkodowanie 300x200 - Kto poniesie odpowiedzialność za mniejszą emeryturę? - skutki prawne wydania niewłaściwej dokumentacji ubezpieczeniowej przez pracodawcę.

Zgodnie z art. 125 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pracodawcy obowiązani są do: współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia; wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości.

Prawidłowe wypełnienie powyższych obowiązków przez pracodawcę rzutuje na uzyskanie, a znacznie częściej na wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego, które uzyskuje uprawniony (np. mniejszą emeryturę). Tym nie mniej dość często okazuje się, że zaświadczenia dla celów ubezpieczenia społecznego, RP-7 lub inne podobne dokumenty, wydawane przez pracodawcę zawierają błędy, w szczególności nie są ujmowane w nich wszystkie składniki wynagrodzenia za pracę.

Dość często ubezpieczeni nie weryfikują przedmiotowych dokumentów i dopiero na etapie starania się o świadczenia (ewentualnie na etapie uzyskania decyzji odmownej lub po uzyskaniu emerytury w niesatysfakcjonującej wysokości) pojawia się kwestia prawidłowości w/w dokumentacji.

Pacodawca wydający niewłaściwe dokumenty dotyczące ubezpieczonego (jak się wydaje również inny podmiot) nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie wobec pracownika (niewydanie dokumentacji stanowi natomiast niewykonanie tego zobowiązania). Z przedmiotowym łączy się odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, jeśli ubezpieczony poniesie szkodę – szkodę tą najczęściej stanowi różnica między tym co ubezpieczony uzyskałby z ZUS, gdyby wydano mu dokumentację prawidłową a tym co pracownik faktycznie uzyskał z ZUS. Jest to więc różnica w wypłacanych świadczeniach albo wartość świadczenia, które z powodu błędu pracodawcy ubezpieczony nie otrzymał. Za dopuszczenie do tego, że pracownik otrzymał mniejszą emeryturę odpowiada pracodawca.

Istotnym jest też by rozróżnić, który podmiot ponosi odpowiedzialność za dane naruszenie – ZUS czy też pracodawca. Wymienione jest w szczególności uzasadnione wobec terminów przedawnienia tych roszczeń.

Jeżeli zainteresował cię temat artykułu, zachęcam do kontaktu.