Co dla przedsiębiorcy– matki zmieni uchwała Sądu Najwyższego?

 

zus porada prawna odwolanie od decyzji zasilek macierzynski uchwala sn radca prawny szczecin adwokat prawo ubezpieczen spolecznych prawo pracy 300x200 -    Co dla przedsiębiorcy– matki zmieni uchwała Sądu Najwyższego?

Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę dla młodych matek prowadzących działalność gospodarczą dotyczącą zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego. Jakie skutki prawne dla prawa do zasiłku macierzyńskiego raz zasiłku chorobowego wywoła przedmiotowa ustawa? – o tym w niniejszym poście (uchwała SN z dnia z dnia 11 lipca 2019 r., III UZP 2/19).

Uchwała Sądu Najwyższego stała się konieczna wobec występowania trzech rozbieżnych linii orzeczniczych dotyczących tego jakie są skutki prawne rozpoczęcia korzystania z prawa do zasiłku macierzyńskiego przez osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą dla tego, czy osoba taka po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego podlega nadal pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe czy też musi zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

 

  1. Według pierwszej linii orzeczniczej ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ustaje z chwilą nabycia przez nią prawa do zasiłku macierzyńskiego, skutkiem czego osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest wyłączona z tego ubezpieczenia co najmniej przez okres równy okresowi pobierania zasiłku macierzyńskiego. W następstwie takiego stanu rzeczy osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego zamierza korzystać z ochrony, jaką zapewnia osobom zainteresowanym ubezpieczenie chorobowe, powinna złożyć nowy wniosek o objęcie jej (ponownie) ubezpieczeniem chorobowym, przy czym ze względu na uwarunkowania wynikające z art. 14 ust. 1 i 1 a u.sys. złożenie przedmiotowego wniosku staje się skuteczne nie wcześniej, niż pierwszego dnia po upływie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

W konsekwencji “przerwa” w ubezpieczeniu chorobowym osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, spowodowana korzystaniem przez nią z prawa do zasiłku macierzyńskiego, prowadzi do sytuacji, w której nie jest zachowana ciągłość ubezpieczenia chorobowego, co może mieć istotne znaczenie przy ubieganiu się osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w przyszłości o dalsze świadczenia finansowane z ubezpieczenia chorobowego, jak również może wpływać na sposób ustalania wysokości świadczeń zasiłkowych.

 

 2. Zgodnie z drugim stanowiskiem orzeczniczym, ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność nie kończy się z chwilą rozpoczęcia pobierania zasiłku macierzyńskiego, ale ustaje dopiero w momencie zaprzestania korzystania z tego świadczenia.

 

3. Według trzeciego poglądu dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, zainicjowane wnioskiem złożonym przed rozpoczęciem pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie ustaje ani z chwilą rozpoczęcia, ani zakończenia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, ale trwa w sposób nieprzerwany tak długo aż nie wystąpi którakolwiek z okoliczności wskazanych enumeratywnie w art. 14 ust. 2 u.sys.

 

Sąd Najwyższy opowiedział się w swej uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2019 r., sygn/ akt: III UZP 2/19. Brak jest jeszcze dostępnego uzasadnienia uchwały, lecz jak się wydaje wobec przedmiotowej tezy jednoznacznym jest, że powstają skutki dla ubezpieczonych płatników jak wskazano we wstępie postu.

W przypadku, gdy biuro księgowe lub też rachunkowe kierowało się błędnym poglądem nr 3 wyżej opisanym – jak mniemam jednak podmioty takie są naprawdę w wielkiej mniejszości – to co do zasady uzasadnia to ich odpowiedzialność odszkodowawczą.

W mojej ocenie pogląd prawny Sądu Najwyższego – choć będzie obecnie powszechnie stosowany – to jednakże nie jest trafny, gdyż w mojej ocenie w szczególności wykładnia celowościowa przemawia za tym, iż winna zostać zachowana ciągłość dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ubezpieczonych przedsiębiorców.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.