ZUS nie odmówi umorzenia składek z powodu niewielkiego opóźnienia w płatności?

 prawo pracy porada prawna radca prawny szczecin adwokat odwolanie od wypowiedzenia zus krus 199x300 - ZUS nie odmówi umorzenia składek z powodu niewielkiego opóźnienia w płatności?

 

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt: III UK 178/18 Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dokonując wykładni przepisów dotyczących umarzania zaległości składkowych ubezpieczonych, która to wykładnia w mojej ocenie może być przydatna również w innych podobnych sprawach dotyczących stosunków obywatela z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o czym w niniejszym poście…

Problematyczna kwestia dotyczyła stosowania przepisów ustawy  z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Wyrok Sądu Najwyższego ma znaczenie dla wielu ubezpieczonych, którym ZUS odmawiał umorzenia należności z powodu opóźnienia – niewielkiego – w płatności ostatniej kwoty z harmonogramu spłaty. Warto więc było złożyć odwołanie od decyzji ZUS, a jeśli zapadł niekorzystny wyrok w I lub II instancji, odpowiednio apelację od wyroku Sądu Ubezpieczeń, lub skargę kasacyjną.

Dla osób, które chciałyby jeszcze prześledzić wcześniejszy etap postępowania przed SN czyli kwestie związane z przedsądem oraz wywody tyczące się ogólnie ustawy abolicyjnej zachęcam do zapoznania się z poniższym postem, jak również z opracowaniem przygotowanym w tym zakresie przez ZUS.

  1. Czy ZUS może odmówić abolicji z powodu kilkudniowego opóźnienia w spłacie?
  2. Ustawa abolicyjna – opracowanie ZUS.

 

Sąd Najwyższy w swym wyroku wskazał, że:

,,uprawniona jest teza końcowa o następującej treści: przewidziana w ustawie (…, abolicyjnej) umowa ratalna obejmująca należności niepodlegające umorzeniu,  samodzielnie określa termin płatności tych należności. Niepełne jej wykonanie nie powoduje powrotu do ustawowego terminu spłaty tych należności w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy wstępnej, gdy termin płatności rat wykracza poza ten okres, a także gdy przekroczenie terminu ostatniej raty jest niewielkie (jednodniowe) i usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami ,,choroba dziecka”.”

W pewnym uproszczeniu SN wskazał, iż można się opóźnić z płatnością należności w harmonogramie spłaty przewidzianej jeśli jest to niewielkie opóźnienie i usprawiedliwione okolicznościami.

Ważnym ogólnym wnioskiem jest to, iż w umowach z ZUSem (a nawet z innymi organami administracji publicznej) nawet tymi zawieranymi na podstawie i w związku z treścią ustawy element zobowiązaniowym a więc cywilnoprawny! Ma również znaczenie, więc nie możemy rozpatrywać niewykonania części tego zobowiązania w oderwaniu od kwestii winy po stronie ubezpieczonego/obywatela.

Taka wykładnia jest w mojej ocenie w pełni słuszna, gdyż przyczynia się do realizacji sprawiedliwości społecznej, nadto koryguje nieprzemyślane działanie ustawodawcy, który wprost nie przewidział mechanizmów koniecznych do ochrony interesu ubezpieczonego w takich specyficznych sytuacjach.

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie warto było wnieść zarówno odwołanie od decyzji ZUS jak i następnie skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego.

 

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń, oraz spraw rzeczowych.