Co możesz zrobić, gdy ZUS nie chce Ci przywrócić terminu do opłacenia składki?

prawnik zus szczecin porady prawne odwołanie od decyzji zus 300x257 - Co możesz zrobić, gdy ZUS nie chce Ci przywrócić terminu do opłacenia składki?

Przedsiębiorca również ma prawo do błędu, w tym do zapłacenia składki po terminie. Konsekwencje opóźnienia mogą być jednak dotkliwe, ZUS czasami przywraca termin do opłacenia składki. Jednakże, co można zrobić, gdy ZUS terminu nie przywróci?

Pozostaje droga odwoławcza do Sądu Okręgowego, który niekorzystną dla nas decyzję ZUSu będącą następstwem opóźnienia w płatnościach składek może zmienić.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  w uzasadnionych przypadkach możliwe jest nie uwzględnienie przekroczenia terminu do opłacenia składki i uznanie, że mimo przekroczenia nie ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Jakie przypadki stanowią ,,uzasadniony przypadek”? Precyzuje to orzecznictwo sądów, między innymi:

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 28 czerwca 2013 r., III AUa 1537/12 (LEX nr 1339373) stwierdził, że ustawa z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 14 ust. 2 pkt 2 posługuje się pojęciem uzasadnionego przypadku. Nie wymaga, aby był to przypadek szczególnie uzasadniony, czy aby były to wyjątkowe okoliczności. Nie uzależnia też wyrażenia zgody od braku winy po stronie wnioskodawcy. Ustawa wymaga jedynie, aby był to przypadek uzasadniony, czyli taki, który obiektywnie usprawiedliwia i tłumaczy dlaczego składka nie została zapłacona w terminie (podobnie Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 września 2013 r., III AUa 1844/12, LEX nr 1386113).

Warto również przytoczyć ,,świeży”  wyrok Sądu Najwyższego wydany w przedmiotowym zakresie:

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 19 stycznia 2016 r. I UK 35/15 ,,1. Przedsiębiorca odpowiada za działania i zaniechania biura rachunkowego, z którego usług korzysta, jak za własne działania i zaniechania. Nie oznacza to jednak, że w żadnej sytuacji błąd biura rachunkowego (albo błąd samego płatnika składek) przy dokonywaniu wyliczenia należnej składki nie może stanowić uzasadnionej przyczyny uwzględnienia wniosku ubezpieczonego o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Uwzględnienie takiego wniosku w każdej sytuacji zależy od konkretnych okoliczności indywidualnego przypadku.

  1. Przepis art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121) nie powinien być traktowany z nadmiernym rygoryzmem – w tym znaczeniu, że niejako automatycznie prowadzi do wyłączenia z ubezpieczenia, bez względu na okoliczności. Przepis ten nie wymaga, aby dany przypadek był wyjątkowy i szczególnie uzasadniony, a przez przypadek uzasadniony rozumieć należy taki, który obiektywnie usprawiedliwia i tłumaczy, dlaczego składka nie została należycie opłacona. Trzeba zatem wziąć pod uwagę te szczególne wypadki, gdy z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego w danym miesiącu uiszczenie składki nie następuje. Jest to tym bardziej uzasadnione, gdy niedopatrzenie to zostaje naprawione, nie ma ono charakteru działania specjalnego, mającego niejako „oszukać” system ubezpieczeń społecznych, a ponadto w historii płatnika zdarzenie to jest jednorazowe.”

Warto więc walczyć z ZUSem, w szczególności wobec faktu, że przedmiotowe rzutuje na możliwość otrzymania należnych nam z ZUS świadczeń.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie (odpłatnej) lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS, zachęcam do kontaktu.