Jak pracownik agencji zatrudnienia może dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy?

wypadek przy pracy odszkodowanie roszczenie radca prawny szczecin wojciech chmurak prawo pracy 300x200 - Jak pracownik agencji zatrudnienia może dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy?

Agencje pracy tymczasowej zatrudniają wielu pracowników, którzy pracę wykonują zarówno w Polsce jak i zagranicą. W wielu branżach np. budowlanej o wypadek przy pracy bardzo łatwo, a specyfika stosunku pracy tymczasowej czasami powoduje trudności w dochodzeniu swych praw. Jak pracownik agencji zatrudnienia (pracy tymczasowej) może dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy?

Pracownik tymczasowy podpisuje umowę o pracę z agencją zatrudnienia, ale wykonuje pracę na rzecz innego podmiotu tzw. agencji zatrudnienia.

                         W przypadku, gdy wypadek wystąpi na terenie zakładu pracy pracodawcy użytkownika powinien on powołać zespół powypadkowy i sporządzić protokół wypadku przy pracy. Wypadek przy pracy umożliwia pracownikowi tymczasowemu uzyskanie świadczeń z ZUS, w tym zasiłku chorobowego, jednorazowego odszkodowania.

Do protokołu pracownik może składać zastrzeżenia, jak również może wnieść pozew o sprostowanie treści protokołu powypadkowego.

Pracownik ma również prawo do tzw. uzupełniającego odszkodowania, jeżeli wypadek nastąpił z winy podmiotu zatrudniającego np. z powodu niezachowania przepisów BHP polegającego na niewydaniu niezbędnych środków ochrony osobistej, niezabezpieczeniu w wymagany sposób działających maszyn itp.

W doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego za utrwalone należy uznać stanowisko co do dopuszczalności dochodzenia przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadków przy pracy, opartych na przepisach prawa cywilnego (art. 415, art. 444 i art. 445 KC) ( por. wyrok SN z 5.07. 2005 r., I PK 293/04, z 24.09.2009 r., II PK 65/09, opubl. )

Powstaje w związku z powyższym pytanie, od kogo możemy dochodzić roszczeń w związku z wypadkiem przy pracy?

Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych to pracodawca użytkownik jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej, a więc podmiot u którego wykonujemy pracę. Ponadto, to na terenie jego zakładu pracy wykonujemy pracę.

Czy w związku z tym możemy od niego, a nie od agencji zatrudnienia, na której nie spoczywają obowiązki z zakresu BHP i, która de facto nie może wpływać wiążąco na owe warunki u pracodawcy użytkowani, dochodzić roszczeń uzupełniających?

Nie. Naszym pracodawcę jest agencja pracy tymczasowej i to od niej możemy jedynie dochodzić tych roszczeń.

W szczególności jak wskazał SN w  wyroku z dnia 9 grudnia (…). , II UKN 389/97 (OSNAPiUS 1998, Nr 20, poz. 610), zakład pracy, na terenie którego nastąpiło nieszczęśliwe zdarzenie nie ponosi odpowiedzialności za wypadek przy pracy, jakiemu uległ pracownik zatrudniony u innego pracodawcy.

Innymi słowy dochodzimy roszczeń od agencji pracy tymczasowej, a ewentualne dochodzenie roszczeń od pracodawcy użytkownika naraża nas na przegraną. Jeśli jednak już popełniliśmy ten błąd, to istnieją możliwości by go ,,poprawić”.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w powyższym lub, też innym zakresie, albo chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.