Czy dodatek dewizowy zwiększa wysokość emerytury?

przedawnienie odwolanie od decyzji zus prawo do emerytury zus uklad ratalny szczecin pracy prawnik szczecin radca prawny adwokat 300x225 - Czy dodatek dewizowy zwiększa wysokość emerytury?

Wpływ na wysokość emerytury ma w szczególności ustalony kapitał początkowy, który ustalany jest w szczególności na podstawie zaświadczeń pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Czy dodatek dewizowy ma wpływ na wysokość kapitału początkowego oraz tym samym wysokość emerytury?

Zdarza się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje, iż dodatek dewizowy nie ma wpływu na wysokość kapitału początkowego, a więc wysokość emerytury.

W mojej ocenie stanowisko takie należy uznać za błędne, z wskaznaniem jak poniżej.

Zasadą jest, że do ustalenia podstawy wymiaru emerytury dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy, nie przyjmuje się tych składników wynagrodzenia w gotówce i w naturze z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, od których nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, przy czym istnienie tego obowiązku ustala się na podstawie przepisów obowiązujących w okresie, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r., Dz.U. z 1989 r., nr 11, poz. 63 z późn. zm.). Wyjątki od tej zasady wprowadzają przepisy § 4 ust. 3 – 5 rozporządzenia. Zgodnie z ust. 5 § 4 powołanego rozporządzenia, równowartość dodatku dewizowego, wypłacanego do dnia 31 grudnia 1990 r. obok wynagrodzenia na podstawie uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1972 r. w sprawie ujednolicenia wysokości i zasad stosowania dodatku dewizowego dla członków załóg polskich morskich statków handlowych w żegludze międzynarodowej i statków rybołówstwa morskiego – w wysokości określonej w tej uchwale, przeliczonej według kursu walut obowiązującego w dniu wypłaty tego dodatku, dolicza się do wynagrodzeń przyjmowanych do podstawy wymiaru.

Przepis § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent stanowi lex specialis względem przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia, gdyż jednoznacznie wskazuje na to wykładnia systemowa. W ustępie 1 przepisu § 4 zostało przewidziane, że wyrażona nim norma obowiązuje z uwzględnieniem ustępów 2 – 5, co służy zasygnalizowaniu, iż reguła ta nie jest bezwzględna i może znajdować pewne wyłączenia, w tym określone w ustępie 5. Co więcej, w okresie do którego przepis ustępu 5 się odnosi tj. do dnia 31 grudnia 1990 r. nie istniał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od dodatku dewizowego.

 

Za nieracjonalne należy uznać wprowadzanie do rozporządzenia przepisu, który nie mógłby w ogóle znaleźć zastosowania wobec brzmienia innego przepisu – § 4 ust. 2 i z tego względu podniesiona w apelacji interpretacja przepisów nie jest trafna. Ostatecznie wszelkie wątpliwości w tym zakresie wyjaśnia przepis § 7 wymienionego wyżej rozporządzenia z dnia 5 października 1990 r., nowelizującego rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1985 r., zgodnie z którym wprowadzone nim zmiany (w tym nakaz uwzględniania do podstawy wymiaru dodatków dewizowych wypłaconych do dnia 31 grudnia 1990 r.) stosuje się do wniosków o przyznanie świadczenia zgłoszonych poczynając od dnia 1 stycznia 1990 r. (ust. 1 pkt 1), zaś wysokość tych świadczeń ustala się od podstawy wymiaru obliczonej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem również za okres przed dniem 1 stycznia 1990 r. (ust. 2). Ustawodawca jednoznacznie przesądził więc, że przepis § 4 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent obowiązuje z mocą wsteczną, o ile wniosek o emeryturę lub rentę został zgłoszony od dnia 1 stycznia 1990 r. lub spełnione są inne szczegółowe warunki.

Tak, też wskazała Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 29.10.2012 r., sygn. akt III AUa 649/12.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.