Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy?

prawo pracy prawo ubezpieczen spolecznych odwolanie zus krus szczecin adwokat radca prawny wczesniejsza emerytura 300x237 - Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy?

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt: III PK 107/17 przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną sporządzoną w sprawie mojego klienta, jednym z zagadnień prawnych przedstawionych do rozstrzygnięcia było prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy…..

Zgodnie z art. 47 Kodeksu pracy:

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

 

Przepis w swej treści wydaje się w pełni jednoznaczny tj. jedynie w odniesieniu do pewnej kategorii pracowników przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy (warto wskazać, że tu również pewne okresy są wyłączone).

Nie w każdym jednak przypadku nawet, gdy pracownikowi przysługuje szczególna ochrona stosunku pracy przewidziana w przepisach szczególnych pracownik otrzyma świadczenie za cały okres pozostawania bez pracy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego Sąd Pracy może rozstrzygając roszczenie pracownika uwzględnić również to, że stanowi ono nadużycie prawa.

W szczególności jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 r. II PK 208/12 ,,Objęcie pracownika ochroną związkową bezpośrednio po podjęciu przez pracodawcę działań zmierzających do wypowiedzenia umowy o pracę z powołaniem się na przyczynę formalnie niezwiązaną z aktywnością związkową pracownika, nie oznacza w każdym przypadku nadużycia prawa do tej ochrony (art. 32 ust. 1 pkt 1 tej ustawy w związku z art. 8 k.p.).”

Warto wskazać, że w wyroku z 7 kwietnia 2011 r. (I PK 239/10) Sąd Najwyższy uznał, że w sprawie o odszkodowanie klauzula sprzeczności z zasadami współżycia społecznego z art. 8 k.p. nie może stanowić podstawy roszczenia, a jedynie może posłużyć oddaleniu powództwa, mimo że wypowiedzenie było niezgodne z prawem.

W przypadku zaistnienia przesłanek powyższym przepisem przewidzianych jedyną możliwością oddalenia ewentualnego roszczenia pracownika są tzw. zasady współżycia społecznego wskazane w art. 8 Kodeksu pracy.

Jak celnie zauważył Sąd Najwyższy ,,Klauzule zawarte w art. 8 k.p. nie mają na celu przełamania ukształtowanego w danym przepisie wzorca normatywnego. Służą jedynie jego zmodyfikowaniu, jeśli wyjątkowo w danym układzie zdarzeń inne wartości okażą się dominujące. Indywidualizm ten nie narusza integralności paradygmatu wpisanego w daną normę prawną. Dlatego chybione jest głoszenie, że uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę ma charakter bezwzględny, nie podlegający uchyleniu w żadnym przypadku.” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2017 r. I PK 178/16).

W sprawie w której wniesiono skargę kasacyjną – jak się wydaje – rozpatrywane będzie (obok innych zagadnień prawnych) w szczególności to jaki jest zakres stosowania owej klauzuli z art. 8 Kodeksu pracy.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.