Czy kierowca łatwiej uzyska wcześniejszą emeryturę?

odwolanie od decyzji zus radca prawny adwokat porada prawna prawo ubezpieczen spolecznych szczecin stargard koszalin adwokat wczesniejsza emerytura kierowca 300x194 - Czy kierowca łatwiej uzyska wcześniejszą emeryturę?

W dniu 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę rozstrzygającą istotną z punktu widzenia kierowców ubiegających się o wcześniejszą emeryturę kwestię, która uprzednio wywoływała rozbieżności w orzecznictwie. Omówienie zagadnienia prawnego oraz rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w niniejszym poście…

Pierwszy Prezesa Sądu Najwyższego przedstawił SN do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne;

czy kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony wykonują pracę w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uprawniającą do emerytury na korzystniejszych zasadach, jeśli kierujący takim pojazdem wykonywał służbowo także czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że praca wykonywana w warunkach szczególnych musi być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy tym kwestia ,,doprecyzowania”, co faktycznie stanowi wykonywanie pracy w warunkach szczególnych (gdyż często obok ,,głównych” zadań pracownika pojawiają się jakieś ,,poboczne”) następuje w licznych orzeczeniach Sądu Najwyższego.

W odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawnje Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów Sądu Najwyższego przyjął korzystną dla kierowców interpretację tj. że kierowca samochodu ciężarowego, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonego ładunku, może liczyć na emeryturę według „starych zasad”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2018 r., sygnatura akt. III UZP 8/17

Uchwała brzmi dokładnie następująco:

,,Praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).”

 

W mojej ocenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może jednak nie zmienić swej praktyki w przedmiotowym zakresie, lub też owa uchwała może dość wolno przebijać się do świadomości organów, niezależnie jednak od tego należy wskazać, że uchwała Sądu Najwyższego daje bardzo silne podstawy prawne do składania odwołań (jeśli to konieczne także apelacji) od niekorzystnych decyzji ZUS w sprawie wcześniejszej emerytury w przypadku, gdy odmowa opierać się będzie o przedmiotowe zagadnienie prawne.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym: z odwołania od wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę, z odwołania od decyzji ZUS itp. zachęcam do kontaktu.