Czy kwalifikacje mają wpływ na prawo do renty?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (16.02.2017 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt? VI U 508/16 zmienił decyzję ZUS na korzyść mojej klientki przyznając prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jedną z kwestii prawnych, która pojawiła się w ustnych motywach rozstrzygnięcia był wpływ posiadanych przez ubezpieczonego kwalifikacji na zdolność do wykonywania pracy….

Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Art. 12 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

  1. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

 

Zazwyczaj w sprawach o uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z odwołania od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pojawia się kwestia tego czy ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy.

Częściowa niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba może wykonywać jakąkolwiek pracę, jednakże nie może wykonywać pracy zgodnie z posiadanymi  kwalifikacjami. Pojęcie to niewątpliwie jest bardzo nieostre.

W ujęciu historycznym warto wskazać, że obowiązywały regulacje dotyczące ,,wzorca osoby pełnosprawnej zarobkującej w sposób typowy w danej społeczności miejscowej.”

Dokonując oceny wystąpienia częściowej niezdolności do pracy koniecznym jest ustalenie stanu zdrowia ubezpieczonego, a następnie wpływu tego stanu zdrowia na możliwość wykonywania pracy zgodnej z:

  1. Posiadanymi kwalifikacjami,
  2. Poziomem wykształcenia,
  3. Wiekiem,
  4. Predyspozycjami psycho – ficznmi.
  5. Bardzo isotne przy ustalaniu posiadanych kwalifikacji jest wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Należy podkreślić, że  w celu uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy należy ustalić jakie kwalifikacje posiada ubezpieczony i samo w sobie wykonywanie danej pracy nie może przesądzić o tym, że pracownik nabył faktyczne kwalifikacje do wykonywania danej pracy.

W mojej ocenie pojęcie kwalifikacji przy ocenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, co też należy podnościć wyraźnie w odwołaniach od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , należy odnosić do faktycznej możliwości wykonywania w realiach rynkowych danego rodzaju pracy – innymi słowy, pewnym kwantyfikatorem winno być to czy dana osoba ma jakiekolwiek szanse na zatrudnienie w swym zawodzie przy istniejących schorzeniach.

Niestety dość często badania lekarzy orzeczników ZUS oraz komisji lekarskich są pobieżne, zaś – zgodnie z moją obserwacją – ZUS stara się w jak największym stopniu ograniczyć prawa do świadczeń, w tym w zakresie renty z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku więc, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, lub innym zakresie albo chcesz zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym w zakresie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, z odwołania od decyzji ZUS, w tym w zakresie prawa do świadczeń przedemerytalnych, prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, o prawo do emerytury, w tym emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.