Czy można wzruszyć rozwiązanie umowy o pracę dokonane przez pracownika?

adwokat radca prawny szczecin wczesniejsza emerytura prawo pracy emerytura pomostowa odwolanie zus 300x212 - Czy można wzruszyć rozwiązanie umowy o pracę dokonane przez pracownika?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (21.11.2018 r.) Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 424/18) sprostował świadectwo pracy mojego klienta poprzez zmianę daty oraz trybu rozwiązania umowy o pracę. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia skuteczności i wzajemnego oddziaływania dwóch rozwiązań umów o pracę….

Uprawnienie do wypowiedzenie oraz rozwiązania umowy o pracę przysługuje zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Przy tym zarówno oświadczenie złożone przez pracownika jak i pracodawcę jest zawsze skuteczne tj. wywołuje skutek w postaci rozwiązania umowy o pracę.

Pracownik jak i pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy mogą złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy tym jeśli oświadczenie takie składa pracodawca a dotyczy ono umowy o pracę na czas nieokreślony musi zawierać uzasadnienie, tak samo w przypadku oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W przypadku, gdy oświadczenie pracodawcy jest nieuzasadnione lub wadliwe pracownik ma prawo żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy, jednakże, żeby przedmiotowe roszczenia zrealizować w terminie 21 dni pracownik musi złożyć pozew odwołanie od oświadczenia o wypowiedzeniu /rozwiązaniu umowy o pracę. W braku pozwu nie ma innej możliwości podważanie podstawy prawnej i przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Warto wskazać, że w pewnych okolicznościach pracownik może wnioskować o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

Odmiennie natomiast w przypadku oświadczeń składanych przez pracownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracownika nie musi zawierać uzasadnienia, a więc nie podlega kontroli sądowej i należy uznać za skuteczne.

Tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie art. 55 par. 1(1) Kodeksu pracy lub art. 55 par. 1 Kodeksu pracy.

Złożenie takiego oświadczenia powoduje, że z chwilą jego dotarcia do pracodawcy umowa o pracę ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.

W zakresie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracodawcy, oświadczenie w szczególności powinno zawierać uzasadnienie owego rozwiązania umowy o pracę, choć nie jest to wymóg konieczny dla skutecznego rozwiązania umowy o pracę.

Złożenie przedmiotowego oświadczenia może natomiast rzutować na roszczenie pracownika o odszkodowanie za okres wypowiedzenia do pracodawcy, lub w przypadku, gdy oświadczenie jest nieuzasadnione pracodawca posiadać będzie roszczenie do pracownika o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę.

W sytuacji jednak, gdy zarówno pracownik jak i pracodawca składają oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę to umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez drugą stronę oświadczenia.  Innymi słowy ten kto pierwszy skutecznie złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę drugiej strony, jest stroną skutecznie rozwiązującą stosunek pracy. W przypadku więc, gdy np. pracownik pierwszy złoży pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, a po kilku dniach otrzyma oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę od pracodawcy, to umowa o pracę rozwiąże się z chwilą złożenia oświadczenia przez pracownika.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.