Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą?

ugoda sadowa adwokat zus szczecin skuteczny prawnik radca prawny odwolanie od decyzji zus odwolanie od wypowiedzenia 300x300 - Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą?

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 124/18) zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 11 589,48 zł tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy. Zagadnieniem prawnym rozpatrywanym przez Sąd było uprawnienie pracownika do rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy….

Zgodnie z art. 55 par. 1(1) Kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 (tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia) także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Przede wszystkim pracodawca naruszyć musi podstawowy obowiązek wobec pracownika, katalog owych obowiązków nie jest w jednoznacznie wskazany w przepisach Kodeksu pracy.

Do najczęstszych przyczyn złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracodawcy należy:

  • Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę,
  • Naruszenie godności osobistej pracownika,
  • Naruszenie prywatności pracownika (przykładowo jak wskazuje jeden z komentatorów: bezprawne przeglądanie poczty elektronicznej pracownika bądź innych użytkowanych przez niego urządzeń teleinformatycznych).
  • Naruszenie względem pracownika przepisów BHP.

Przedmiotowy katalog nie jest pełen, każdorazowo należy określić czy dany obowiązek jest podstawowy, czemu służy dość bogate orzecznictwo w przedmiotowych sprawach.

Pracownik powinien składając swoje oświadczenie pracodawcy zachować miesięczny termin na złożenie oświadczenia, oraz odpowiednio je uzasadnić. Przedmiotowe nie rzutuje jednak na skuteczność złożenia samego oświadczenia, gdyż umowa o pracę każdorazowo rozwiązuje się z chwilą złożenia oświadczenia.

Przy tym warto pamiętać o tym, że w przypadku, gdy oświadczenie pracownika jest nieuzasadnione to pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania w wysokości równej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia.

W szczególności przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy  stanowi wypłata wynagrodzenia na inny rachunek bankowy niż wskazany przez pracownika, wskutek czego utracił on, chociaż przejściowo, możliwość dysponowania środkami finansowymi.

Należy wskazać również, jak celnie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99), w którym uznaje, iż pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie w całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia. W konsekwencji powody niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę pozostają, co do zasady, indyferentne. Warto również wskazać, że nie w każdym przypadku niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę zachodzą podstawy do rozwiązania umowy o pracę, tak jest w szczególności w przypadku, gdy brak wypłaty dotyczy niewielkiej części wynagrodzenia za pracę.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.