Czy nagrywanie pracodawcy może być przyczyną wypowiedzenia?

radca prawny adwokat szczecin skuteczny prawnik prawo pracy wypowiedzenie umowy o prace zus 300x300 - Czy nagrywanie pracodawcy może być przyczyną wypowiedzenia?

Wyrokiem z dnia 24.01.2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt sprawy: IX P 36/18) zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 13.322,16 zł tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych w sprawie było przedstawione w tytule postu…

Zgodnie z art. 45 par. 1 Kodeksu pracy:

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Przy tym Kodeks pracy nie stwarza, choćby przykładowego katalogu przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, które to przyczyny doprecyzowane są w orzecznictwie Sądów Pracy.

Istotnym przy tym jest, że każda ze spraw winna być rozpatrywana indywidualnie w odniesieniu do określonych stanów faktycznych, konkretnych okoliczności sprawy.

Przechodząc jednak do kwestii nagrywania rozmów należy poczynić jedną istotną uwagę, penalizowane pod odpowiedzialnością karną jest stosowanie tzw. podsłuchu tj. nagrywanie tych rozmów w których nie uczestniczymy. Nie może być więc tak, że pracownik pozostawia włączony dyktafon by nagrać osoby, które w danym pokoju pod nieobecność pracownika się znajdują.

Natomiast nagrywanie rozmów w których uczestniczymy, co do zasady, uznałbym za dopuszczalne. Przedmiotowe w szczególności ma znaczenie, gdy nagrań dokonuje pracownik jako słabsza strona stosunku pracy i owe nagrania mają utrwalić niedopuszczalne, niezgodne z prawem praktyki pracodawcy. Jak wskazano w w wyroku z 22 kwietnia 2016 r. Sądu Najwyższego (II CSK 478/15) tajne nagrania są dopuszczalne w procesie cywilnym, jeśli w ten sposób zostanie zapewnione prawo do sprawiedliwego wyroku.

W mojej ocenie przy uwzględnieniu zapadłego w sprawie orzeczenia istotnym jest w jakiej sytuacji i w jakich okolicznościach owe nagrania powstały, w szczególności czy służyć miały obronie pracownika jako słabszej stronie stosunku pracy przed naruszającymi prawo działaniami pracodawcy.

Należy jednak wskazać, że do wymienionej kwestii należy podchodzić z daleko idącą ostrożnością, i przesądzające mogę być okoliczności faktyczne konkretnej sprawy dla oceny przedmiotowego.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.