Czy przysługują odsetki od ZUS w przypadku przyznania renty przez Sąd?

radca prawny adwokat szcecin prawo ubezpieczen spolecznych porada prawna zus renta jednorazowe odszkodowanie stagard 300x200 - Czy przysługują odsetki od ZUS w przypadku przyznania renty przez Sąd?

Wyrokiem z dnia 22.01.2019 r., sygn. akt: VI U 1866/18 Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił na korzyść mojego klienta decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istotnym zagadnieniem prawnym było prawo do odsetek….

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w założeniu powinien prawidłowo ustalić prawo do świadczenia, w tym w przypadku renty. Jednakże wobec faktu, że decyzje odmowne w zakresie prawa do renty bywają błędne przysługuje prawo do ich zakwestionowania przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych w drodze wniesionego odwołania (oczywiście po uprzednim wyczerpaniu drogi odwoławczej przed ZUS, w tym w związku z orzeczeniem lekarza orzecznika).

Sąd rozpatrując sprawę z odwołania od ubezpieczonego może stwierdzić odpowiedzialność ZUS za wydanie nieprawidłowej decyzji oraz zasądzić na rzecz ubezpieczonego odsetki za opóźnienie w wypłaceniu świadczenia. Kiedy jednak taka odpowiedzialność powstaje i co w przypadku, gdy Sąd nie rozstrzygnie o wymienionym?

Zgodnie z art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:
1. Jeżeli Zakład – w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych – nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

1a. Do odsetek, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o finansach publicznych.

 

W przypadku, gdy odmowa przyznania prawa do renty wynika z błędnego orzekania o niezdolności do pracy ubezpieczonemu co do zasady przysługuje prawo do odsetek, gdyż to ZUS ponosi odpowiedzialność za przedmiotowe.

W przypadku, gdy Sąd o kwestii tej nie rozstrzygnie nie zamyka nam to prawa do żądania odsetek. Domagać się tego możemy w odrębnym postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS.

Należy jednak zasygnalizować, że jeżeli zmiana decyzji ZUS w postępowaniu sądowym jest uzasadniona ustaleniami co do takich okoliczności, które nie były i nie mogły być znane organowi, to nie ma podstaw, aby uznać, że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi w wyroku z 8 maja 2014 r. (III AUa 1360/13).

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.