Czy odprawa przysługuje w przypadku, gdy to pracownik rozwiązuje umowę o pracę?

prawnik szczecin radca prawny porady prawne sprawa sadowa adwokat porada prawna 300x200 - Czy odprawa przysługuje w przypadku, gdy to pracownik rozwiązuje umowę o pracę?

Wyrokiem z dnia przedwczorajszego (1.07.2016 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: IX P 339/16 zasądził na rzecz mojego klienta odprawę tytułem rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, rozpatrując zagadnienie prawne dotyczące prawa do odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Uprzednio o wymienionym pisałem tu, w niniejszym poście parę słów omówienia….

Odpowiadając na pytanie z tytułu, tak prawo do odprawy powstaje również w przypadku, gdy to pracownik rozwiązuje umowę o pracę z pracodawcą w trybie tzw. dyscyplinarnym to jest z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika.

Do ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika można zaliczyć np.:

  1. Niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia albo opóźnienia w wypłacie – z tym, że nie w każdym przypadku!
  2. Naruszenie przepisów BHP przez pracodawcę wobec pracownika,
  3. Naruszenie dóbr osobistych pracownika.

– w zależności jednak od okoliczności danego przypadku.

Ponadto, warunkiem sine qua non jest zatrudnianie przez pracodawcę co najmniej 20 pracowników w chwili, gdy odchodzisz z pracy. Jeśli Twój pracodawca wydaje regulamin wynagradzania, lub regulamin pracy to zapewne warunek ten jest spełniony.

Wymienione wynika w szczególności z uchwały Sądu Najwyższego (link na początku wpisu), a także z wcześniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego. Pogląd Sądu Najwyższego należy podzielić, gdyż niewątpliwie w takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyn niedotyczących pracownika.

W związku z powyższym pracownik odchodzący z pracy, co też potwierdził Sąd orzekający w niniejszej sprawie, może posiadać prawo do odprawy.

Z tym, że Sąd zwrócił uwagę na dwa niuansy, które mogą zapewnić skuteczną obronę pracodawcy, tym nie mniej:) akurat je zatrzymam dla siebie.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.