Czy pracownik zatrudniony na czas określony w ochronie przedemerytalnej wróci do pracy?

radca prawny nadgodziny ustalenie istnienia stosunku pracy skuteczny prawnik szczecin stargard goleniow 200x300 - Czy pracownik zatrudniony na czas określony w ochronie przedemerytalnej wróci do pracy?

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony w przypadku wadliwego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę lub wypowiedzenia zmieniającego może żądać jedynie odszkodowania. Kwestią tą zajmował się ostatnio Trybunał Konstytucyjny…..

Zgodnie z art. 50 par. 3 Kodeksu pracy
Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Ponadto, wyjątek od powyższego tj. możliwość przywrócenia do pracy przewiduje się w odniesieniu do:

  1. pracownika w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego,
  2. pracownika – ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego,  pracownika w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych.

 

Przepis nie przyznaje przedmiotowego uprawnienia w szczególności pracownikowi korzystającemu ze szczególnej ochrony stosunku pracy w związku z pozostawaniem w wieku przedemerytalnym.

Jak – w mojej ocenie w pełni słusznie – wskazała Trybunał Konstytucyjny

art. 50 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie, w jakim nie przyznaje pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną wynikającą z art. 39 tej ustawy, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawa żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zasada równości wobec prawa).

 

W mojej ocenie jest to bardzo trafne rozstrzygnięcie, mające w pełni swe uzasadnienie aksjologiczne, jak również zgodne z ogólnym poczuciem sprawiedliwości, wszak dlaczego akurat ta grupa osób podlegających szczególnej ochronie stosunku pracy miałaby być pozbawiona roszczeń o przywrócenie do pracy.

Przedmiotowy wyrok daje również pewne wskazania interpretacyjne oraz nadzieję dla innych pracowników korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy, a zatrudnionych na podstawie niezasadnie wypowiedzianej umowy o pracę na czas określony.

Przedmiotowe ma przy tym istotne znaczenie, gdyż po pierwsze można domagać się restytucji stosunku pracy, po drugie w przypadku wypowiedzenia zmieniającego można żądać przywrócenia warunków wynagradzania co łączy się z wyrównaniem wynagrodzenia za cały okres procesu sądowego.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.
  3. zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.