Czy dyskryminacja z powodu rodzicielstwa uzasadnia prawo do odszkodowania?

 

 prawo pracy prawnik szczecin stargard goleniow stawka minimalna dochodzenie nadgodzin porady prawne radca prawny adwokat 200x300 - Czy dyskryminacja z powodu rodzicielstwa uzasadnia prawo do odszkodowania?

Zgodnie z przepisami prawa pracy zakazane jest nierówne traktowanie pracowników z powodów tzw. przyczyn dyskryminacyjnych. Kodeks pracy przykładowo przy tym owe przyczyny podaje, jednakże katalog ich nie jest wyczerpujący. Przy tym jak przyjmuje się w orzecznictwie samo nierówne traktowanie pracowników nie uznaje się jeszcze za dyskryminację uzasadniającą prawo do odszkodowania……….

W orzecznictwie przyjmuje się, że pracownik dochodzący przed sądem pracy sądowej ochrony w związku z nierównym traktowaniem przez pracodawcę powinien nie tylko uprawdopodobnić fakt nierównego traktowania, ale także wskazać (powołać) prawdopodobne (przypuszczalne) niedozwolone kryterium zróżnicowania sytuacji własnej i innego pracownika (innych pracowników). W tego rodzaju sporach na pracowniku spoczywa obowiązek przytoczenia takich okoliczności faktycznych, które uprawdopodobnią nie tylko to, że jest lub był wynagradzany mniej korzystnie od innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub jednakowej wartości (art. 183b § 1 w związku z art. 183c § 1 pkt 2 k.p.), ale i to, że to zróżnicowanie spowodowane jest lub było niedozwoloną przyczyną (art. 183b § 1 pkt 2 w związku z art. 183a § 1 k.p.).

Innymi słowy oprócz tego, że musimy wykazać, że jesteśmy nierówno traktowani np. za tę samą pracę otrzymujemy znacznie niższe wynagrodzenie niż nasi współpracownicy to musimy jeszcze wskazać jakaś cechę, która odróżnia nas od innych współpracowników, a która to cecha powoduje, że – jak przypuszczamy – pracodawca traktuje nas w nierówny sposób.

Dopiero takie wskazanie powoduje, że to pracodawca musi wykazać, że ustalając wysokość naszego wynagrodzenia za pracę (lub też kształtując nasze warunki pracy, składając nam oświadczenie o wypowiedzeniu umowy itp.) kierował się obiektywnymi powodami.

Odnośnie katalogu przyczyn ustawodawca wskazuje w szczególności na zakaz dyskryminacji bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto jak wskazuje Sąd Najwyższy możliwe jest jego uzupełnienie wyłącznie o inne cechy (właściwości, przymioty) osobiste o społecznie doniosłym znaczeniu, takie jak np. światopogląd, nosicielstwo wirusa HIV, a nawet wygląd, jeżeli w określonych okolicznościach może być uznany za przyczynę różnicowania pracowników stanowiącego przejaw dyskryminacji w postaci molestowania – art. 183a § 5 pkt 2 k.p. (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 października 2007 r., I PK 24/07, OSNP 2008 nr 23-24, poz. 347).

Za jedną z takich cech istotnych Sąd Najwyższy uznał rodzicielstwo, gdyż w stanie faktycznym pracownik po powrocie z urlopu rodzicielskiego zaczął otrzymywać znacząco niższe wynagrodzenie niż pozostali pracownicy zatrudnieni na takich samych stanowiskach, bez uzasadnienia obiektywnymi przyczynami.

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.