Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za pełen okres?

adwokat szczecin radca prawny szczecin skuteczny prawnik prawo pracy prawo ubezpieczen spolecznych zus odwolanie od wypowiedzenia 300x200 - Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za pełen okres?

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1.10.2018 r., sygn. akt VI Pa 83/18 mojemu klientowi przywrócono warunki pracy i płacy oraz zasądzono na jego rzecz kwotę 67 800,00 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia za pracę. Jednym z istotnych zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było prawo do wyrównania wynagrodzenia za pełen okres po zmianie warunków wynagradzania….

Zgodnie z art. 42 par. 1 Kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

W konsekwencji odpowiednio stosuje się również art. 45 par. 1 Kodeksu pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Pracownikowi w świetle treści art. 47 Kodeksu pracy może przysługiwać również wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, które jednak jest limitowane, co do zasady do maksymalnie 3 miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Pracownik odwołując się od wypowiedzenia zmieniającego może więc żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i to niezależnie od tego jakie element stosunku pracy został niezasadnie wypowiedziany np. może dotyczyć to wyłącznie dodatku do wynagrodzenie w bardzo niskiej wysokości np. 100 zł miesięcznie.

Ponadto, pracownik może domagać się przywrócenia uprzednich warunków wynagradzania – jeśli zaś wypowiedzenie zmieniające dotyczy wysokości wynagrodzenia za pracę, w szczególności może domagać się przywrócenia owych warunków pracy.

Jednakże po upływie okresu wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy pracownika ulegają zmianie i pracownik otrzymuje niższe, przewidziane wypowiedzeniem zmieniającym wynagrodzenie za pracę. W takim przypadku pracownik może domagać się wynagrodzenia uzupełniającego, lecz co do zasady limitowanego do 3 miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Odmiennie natmiast w przypadku, gdy pracownik podlega szczególnej ochronie stosunku pracy np. wypowiedzenie zmieniające dotyczyło pracownika w ciąży lub korzystającego z urlopu macierzyńskiego, będącego szczególnie chronionym działaczem związkowym, jak również w przypadku, gdy  pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

W konsekwencji w/w grupy pracowników mają prawo do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy czyli wyrównania wynagrodzenia za pełen okres czasu.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.
  • zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.