Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwia rozwiązanie umowy o pracę?

radca prawny adwokat szczecin odwolanie od wypowiedzenia prawo pracy zus odwolanie od decyzji police 200x300 - Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwia rozwiązanie umowy o pracę?

W przypadku zagrożenia rozwiązaniem umowy o pracę, pracownicy dość często uzyskują zwolnienia lekarskie, w konsekwencji pozostają w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jak wymienione wpływa na możliwość rozwiązania stosunku pracy zarówno przez pracownika jak i pracodawcę?

Kluczowym przepisem w przedmiotowym zakresie jest art. 41 Kodeksu pracy zgodnie z którym:

,,Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.”

 

Innymi słowy, każdy pracownik, który przebywa na zwolnieniu chorobowym nie może zostać otrzymać oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę. Z tym, że w części odmienne regulacje zawiera ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, którą jednak stosuje się wyłącznie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób, oraz jedynie w przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Przy tym wymienionego przepisu ochronnego nie stosuje się również w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Należy jednak podkreślić, że zakaz wypowiedzenia umowy dotyczy jedynie pracodawcy, pracownik może natomiast przebywając na zwolnieniu lekarskim złożyć pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Pracodawca może natomiast rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie tzw. dyscyplinarnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy pracownika, z powodu:

1)ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2)popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3)zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Pracodawca może również rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 Kodeksu pracy, w przypadku:

1)jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a)dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b)dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2)w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

W większości więc przypadków pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego podlega daleko idącej ochronie stosunku pracy.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. Odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.